Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia krajobrazu 1200-B11EK-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wyd. III. – PWN, Warszawa, 444 ss.
Beczkiewicz M., Szyszkiewicz-Golis M., Polańska E. 2015. Przewodnik po ekologii krajobrazu. Wyd. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań, ss: 112.
Szyszkiewicz-Golis M., Beczkiewicz M. (red.). 2015. Ekologia krajobrazu cz. I. Wyd. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań, ss: 304.
Beczkiewicz M., Szyszkiewicz-Golis M. (red.). 2015. Ekologia krajobrazu cz. II. Wyd. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań, ss: 208.
http://geoserwis.gdos.gov.pl
http://geoportal.gov.pl

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: praca z programem komputerowym QGIS
Literatura:

Matuszkiewicz J. M. 2008a. Potencjalna roślinność naturalna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa. Strona internetowa: https://www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html

Matuszkiewicz J. M. 2008b. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa. Strona internetowa: https://www.igipz.pan.pl/Regiony-geobotaniczne-zgik.html

Richling A., Solon J. 2002. Ekologia krajobrazu, PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W02:

W01: interpretuje zmiany w krajobrazie z zastosowaniem metodyki do badań krajobrazowych na podstawie analizy materiałów źródłowych

K_W05:

W02: wykorzystuje wiadomości z różnych dyscyplin biologicznych i geografii w celu zrozumienia zmian zachodzących w krajobrazie

K_W06:

W03: ma wiedzę z zakresu wykorzystania GIS w badaniach krajobrazowych, wie skąd czerpać podkładowy materiał kartograficzny i zna sposób jego udostępniania

K_W09:

W04: potrafi wymienić przykłady krajobrazów antropogenicznych i ocenić poziom ich synantropizacji

W05: wymienia zależności między składowymi krajobrazu, które wpływają na zachowanie lub zanikanie wybranych siedlisk

K_U01:

U01: stosuje metody badania krajobrazu

K_U03:

U02: analizuje dane stosując wskaźniki różnorodności biologicznej

U03: posługuje się oprogramowaniem QGIS w calu analizy i interpretacji danych

K_U05:

U04: wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin (m. in. ekologii, geografii, w tym źródła internetowe – geoportal, geoserwis ) w celu pełnego opisu i wysnucia trafnych wniosków

K_K01:

K01: postrzega ekologię krajobrazu jako interdyscyplinarna i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę przez co rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się

K_K04:

K02: pracuje sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych zadań indywidualnych i zespołowych

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, sprawozdanie pisemne, prezentacja multimedialna, kolokwium pisemne:

50% do 60% – dst

> 60% do 70% – dst+

> 70% do 80% – db

> 80% do 90% – db+

> 90% – bdb

Zakres tematów:

Zmiany klimatyczne a krajobraz.

Różnorodność biologiczna w krajobrazie – wyliczanie wskaźników.

Krajobraz w ujęciu geobotanicznym.

Kompozycja i konfiguracja krajobrazu.

GIS w ekologii krajobrazu (praca z programem QGIS).

Krajobraz miejski.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, sala 109 (PS)
Renata Hoffmann 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.