Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o języku 1100-Lg11WJ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. W. Doroszewski, B. Wieczorkiewicz (red.), Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa, 1961.
2. S. Szober, Gramatyka języka polskiego, wyd. dow.
3. H. Wróbel Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001.
4. P. Bąk, Gramatyka języka polskiego, wyd. dow.
5. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996 i wyd. późn.
6. Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1984.
7. J. Tokarski, Fleksja polska, wyd. dow.
8. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, wyd. dow.
7. S. Jodłowski - Podstawy polskiej składni. wyd. dow.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. E. Łuczyński, Wiedza o języku polskim dla logopedów, Gdańsk, wyd. dow.

2. Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red.K. Kłosińska, Warszawa 2014.

3. J. Strutyński, Zarys gramatyki polskiej, cz. II, Morfologia, Kraków 1994.

4. J. Labocha, Gramatyka polska, cz. III, Składnia, Kraków 1995.

Efekty uczenia się:

Efekty modułowe

Student:

- prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawowe terminy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych związanych ze studiowanym kierunkiem (K_W01);

- opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, umiejscawiając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W10);

- definiuje podstawowe terminy z zakresu badań języka (systemowych, semiotycznych, leksykalnych, socjo- i pragmalingwistycznych), literatury i kultury (K_W11);

- umie wykorzystać wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw pedagogicznych, psychologicznych, lingwistycznych, medycznych w terapii logopedycznej (K_U04);

- stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu fonetyki, systemu języka (w ujęciu diachronicznym i synchronicznym), leksyki, kultury, socjologii i stylistyki języka polskiego (K_U16);

- ma świadomość konieczności stałego pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, odznacza się kreatywnością w poszukiwaniu różnorodnych form pomocy, rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne oraz prawne) (K_K04).

Efekty przedmiotowe

Student:

- prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawowe terminy z zakresu nauki o języku (W01);

- opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, umieszczając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (W02);

- definiuje podstawowe terminy z zakresu badań nad językiem, opisuje podstawowe elementy wiedzy i definiuje podstawową terminologię z zakresu nauki o współczesnym języku polskim (W03);

- student umie wykorzystać wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw lingwistycznych (U01);

- samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna, stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu nauki o języku (U02);

- prezentuje świadomość pogłębiania swojej wiedzy o strukturze współczesnego języka polskiego (K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzony systemem: punkty - ocena:

0-50% - ndst

51-60% - dst

61-70% - dst plus

71-80% - db

81-90% - db plus

91-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Język jako system semiotyczny - budowa znaku językowego, trójkąt semantyczny Ogdena-Richardsa, typy znaków, działy semiotyki, cechy języka jako systemu semiotycznego.

2. Wprowadzenie do morfologii języka polskiego - pojęcie morfemu, typy morfemów, budowa słowotwórcza wyrazów polskich, typy formantów, typy derywatów, typy i kategorie słowotwórcze.

3. Odmiana wyrazów polskich - kategorie fleksyjne, przegląd paradygmatów odmiany, temat fleksyjny - końcówka fleksyjna, supletywizm.

4. Składnia zdania pojedynczego - składniki i związki między nimi.

5. Składnia zdania złożonego - wypowiedzenia i relacje między nimi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 11:45, sala 15
Rafał Zimny 31/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.