Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka w szkole 1100-PW23PRS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Franczyk A., Krajewska K. (2007), Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju, Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne (2000). Rozdział V, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa.
Kielin J. (2007), Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych, Gdańsk: GWP.
Morrison J. (2016) DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska (2015), Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Część kloiniczna rozdziały 7- 19.
Pytlarczyk J. (2007), Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole, Warszawa: Wydawnictwo „JUKA”.
Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień (2016). Warszawa, Fundacja Praesterno.
Tomczak J., (2006), Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zabłocka M., (2009), Diagnozowanie rodzinnych uwarunkowań nieśmiałości, W: M. Deptuła (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza. Cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo PARPAMEDIA, ss. 149-168.
Zabłocka M. (2008), Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

www.fdds.pl
www.kbpn.gov.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: praca z tekstem, artykułem, książką, praca w parach, praca w grupach, odgrywanie scenek
Literatura:

Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, rozdz. I, II.

Grzelak J., Sochocki M. (2001) Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Warszawa: Pracownia Profilaktyki Problemowej – Zeszyt 1 (3), część 1.

Kozłowska A. (2005) Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku?, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, rozdz. 1, 2, 4, 5, 6.

Szymańska J. (2012) Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Wyd. CMPP-P, rozdział V.

Ostaszewski K. (2003) Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, rozdział 4.

Okulicz-Kozaryn K., Borucka A. (2000) Opracowywanie i ewaluacja programów promocji zdrowia psychicznego na przykładzie programu wczesnej profilaktyki alkoholowej. „Medycyna Wieku Rozwojowego” IV, Suplement 1 do nr 4.

Efekty uczenia się:

U01 - Student korzystając z wiedzy z zakresu profilaktyki potrafi w opisie sytuacji dziecka rozpoznać czynniki ryzyka i czynniki chroniące oraz zaprojektować hipotetyczną ścieżkę ryzyka rozwoju problemów w rozwoju psychospołecznym lub zaburzeń zachowania oraz wskazać przykładowe działania wraz z określeniem poziomu profilaktyki, do których one należą (K_U11);

U02- Student potrafi w oparciu o przekazaną wiedzę na temat kluczowych elementów programu profilaktycznego dokonać krytycznej analizy - recenzji wybranego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - wskazując jego mocne i słabe strony (K_U22);

K01- Student potrafi identyfikować specjalne potrzeby edukacyjne dzieci wynikające z symptomów zaburzeń eksternalizacyjnych i internalizacyjnych (potrafi odróżniać jedne symptomy od drugich) i uzasadniać dlaczego te dzieci potrzebują specjalnego wsparcia w przedszkolu i szkole (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Student w oparciu o przekazaną wiedzę ma wykładach i konwersatoriach na temat kluczowych elementów programu profilaktycznego oraz przeczytaną literaturę dokonuje krytycznej analizy wybranego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym.

Student opracowuje w parze/ grupie i przedstawia na zajęciach na forum grupy prezentację multimedialną poświęconą wybranemu dziecięcemu zaburzeniu: eksternalizacyjnemu lub internalizacyjnemu.

Wykonanie tych zadań pozwala na weryfikację osiągnięcie efektu kształcenia U01, U02 i K01.

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne i metodyczne prowadzenia zajęć wychowawczo-profilaktycznzych w grupach dzieci. Etyczne aspekty w pracy pedagoga/wychowawcy.

2. Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących.

3. Sytuacje trudne a powstawanie zaburzeń zachowania u dzieci. Jak rozpoznać i rozumieć trudne zachowania dziecka? Jak pracować z dzieckiem i rodziną?

4. Budowa programu profilaktycznego - kluczowe elementy niezbędne dla prawidłowej konstrukcji klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. Standardy jakości programów profilaktycznych.

5. Krytyczna analiza wybranych szkolnych programów profilaktycznych rekomendowanych przez MENiS, PARPA oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę adresowanych do grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

6. Prezentacja na forum grupy prezentacji multimedialnej oraz krytyczna analiza wybranego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 128
Szymon Borsich 26/26 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 17:15 - 18:45, sala 128
Szymon Borsich 24/26 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (parzyste), 17:45 - 19:15, sala 17
Alicja Potorska 24/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.