Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki 1100-PrS11WDP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bibliografia zawarta w pracach stanowiących literaturę podstawową dla przedmiotu.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, film, prezentacje multimedialne
Literatura:

Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T.(2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia. Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa.

Kron F.W. (2012). Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. Sopot.

Pedagogika. Podręcznik akademicki,  t. 1; cz. 1 (2003) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa.

Pedagogika. Leksykon PWN. (2000) B. Milerski, B. Śliwerski (red.).  Warszawa.

Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków.

Czasopisma z listy MNiSW.

Efekty uczenia się:

Zna podstawy filozofii i systemu nauk; potrafi określić miejsce i charakter nauk społecznych a w nich miejsce pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (w relacji wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii)- K_W01

Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego - K_W02

Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji i organizacji społecznych - K_U05

Przygotowuje prace pisemne i ustne w języku polskim (oraz wybranym obcym) dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej; ujmuje swoją wypowiedź w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła – K_U15

Potrafi analizować treści przekazu medialnego i wykorzystywać go w działalności zawodowej – K_U17

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia nastąpi poprzez

uzyskanie zaliczenia na ocenę na podstawie złożonej pracy pisemnej dotyczącej wybranego problemu społecznego opisanego w wybranej monografii naukowej (ze wskazaniem możliwości twórczego ich rozwiązania). U17, K01

Zakres tematów:

Przedmiot współczesnych badań pedagogicznych. Związek pedagogiki z innymi naukami, subdyscypliny pedagogiki.

2. Mapa pojęciowa współczesnej pedagogiki: edukacja, procesy edukacyjne, dyskursy edukacyjne (jako przedmiot badań pedagogicznych, pedagogika w znaczeniu współczesnym, pedagogie, uczenie się, nauczanie

3. Wielość i różnorodność wiedzy o edukacji w kontekście zmian społecznych.

4. Najważniejsze problemy współczesnej praktyki edukacyjnej identyfikowane w:

a) procesach naturalnego wrastania,

b) celowościowych procesach wychowania i kształcenia,

c) procesach uspołecznienia.

5. Problemy współczesnej pedagogiki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 135
Amelia Krawczyk-Bocian 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.