Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pracy socjalnej 1100-PrS11WP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, 2003, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz
Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji, 2002, red. J. Brągiel, A. Kurcz, Opole
Sierpowska I., 2017, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa
Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, 2008, red. K.Marzec-Holka, A.Rutkowska, M.Joachimowska, Bydgoszcz

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: elementy warsztatu diagnozującego predyspozycje zawodowe i zasoby własne wykorzystywane w pracy socjalnej
Literatura:

Pilch T., Lalak D., red.,1999, Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa

Rysz-Kowalczyk B., Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001

Frysztacki K,, 2000, „Praca socjalna”, hasło w Encyklopedii socjologii, red. W. Kwaśniewicz i in., Warszawa

Szmagalski J., Nocuń A., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice 1998

Czasopisma: m.in. „Pedagogika Społeczna”, „Polityka społeczna”, „Praca socjalna”, „Auxilium sociale – wsparcie społeczne”, „Niepełnosprawność i integracja”, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”

Efekty uczenia się:

W01 - Dostrzega miejsce pracy socjalnej wśród nauk społecznych (K_W01)

W02 - Dostrzega interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej (K_W01)

W03 - Zna podstawowe modele pomocy społecznej (K_W06)

W04 - Potrafi zidentyfikować wybrane problemy społeczne w środowisku lokalnym i kraju (K_W14)

U01 - Dostrzega etyczne uwarunkowania działalności socjalnej (K_U14)

U02 - potrafi przygotować krótką wypowiedź ustną i pisemną na wybrany temat z zakresu problematyki społecznej (K_U15, K_U17, K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych zakładanych efektów kształcenia nastąpi poprzez:

ocenę przygotowania i przedstawienia analizy tekstu publicystycznego (temat 1)

ocenę przygotowania i przedstawienia analizy tekstu z czasopisma naukowego (temat 3),

ocenę aktywnego udziału w zajęciach - przygotowanie zadań cząstkowych (temat 2, 4, 5)

Zakres tematów:

1. Diagnoza publicystyczna problemów społecznych – próba określenia przestrzeni profesjonalnego działania w zakresie pracy socjalnej.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej (m.in. pomoc, opieka, wsparcie, metody pracy socjalnej, kompensacja, profilaktyka, zmiana, pomoc społeczna, problem społeczny, kwestia społeczna, empowerment, ekskluzja, inkluzja, integracja).

3. Czasopiśmiennictwo z zakresu pracy socjalnej – prezentacja wydawnictw; analiza wybranego tekstu diagnozującego problem społeczny.

4. Podstawowe umiejętności i kompetencje w pracy socjalnej – lektura tekstu oraz ćwiczenie pozwalające na autodiagnozę własnych predyspozycji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, znaczenie praktyki zawodowej w profesjach społecznych.

5. Aktywność lokalna w rozwiązywaniu problemów społecznych i wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym– prezentacja wybranej inicjatywy lokalnej – dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:00 - 9:45, sala 154
Anna Rutkowska 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.