Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: teoria i metodyka profilaktyki 1100-P-OGP24DTM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Borucka A, Ostaszewski K (2008) Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, XII, 2 część I, 587-597.
Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008), Pokonać przeciwności losu – koncepcja „resilience”, „Remedium” nr 7-8 (185), s.11-13.
Junik W. (2011) (red.) Resilience. Teoria. Badania. Praktyka. Warszawa, Wydawnictwo PARPAMEDIA.R.1,3,6,7.
Ostaszewski K. (2006) Profilaktyka pozytywna. „Świat proble-mów” 3, 6
Ostaszewski K. (2008) Czynniki chroniące i wspierające rozwój. „Remedium” 11 (189), 1-3.
Ostaszewski K. (2009a) Czynniki i mechanizmy chroniące. „Remedium” 5 (195), 32.
Ostaszewski K. (2009b) Od profilaktyki negatywnej do pozy-tywnej. „Remedium” 7-8 (197 /198), 64.
Ostaszewski K., Borucka A. (2005) Obszary diagnozy w szkole. „Remedium” 9 (151), 1-3.
Woynarowska-Sołdan M. (2007) Klimat społeczny szkoły - koncepcje i czynniki warunkujące. „Remedium” 4 (170), 22-23.
Junik, W. (2014) Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoho-lowym w świetle koncepcji rezyliencji (resilien-ce) W: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną: wybrane problemy. ( red.) K. M. Wasilewska-Ostrowska. Warszawa : Difin, 71-82.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Junik W. (2010) „Na przekór przeciwnościom losu” - Jak wzmacniać reziliencję u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym? W: E. Jarosz (red.) Dzieciństwo- witraż bolesny. „Chowanna" T. 1 (34), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 161-163.

Junik W. (2012) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów poprzez wzmacnianie ich reziliencji, W: A. Nowak (red.) Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne. „Chowanna" T. 1 (38), R. 55 (69)., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 207-222.

Karasowska A. (2006) Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Profilaktyka na co dzień. Wydawnictwo edukacyjne PARPA.

Strzemieczny J., (1988), Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze szkół podstawowych, Warszawa.

Szymańska J. (2012) Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, ORE, Warszawa.

Węgrzecka-Giluń J. (2010) Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki, Fundacja ETOH.

McWhriter J.J., McWhriter B.T., McWhriter A.M., McWhriter E.H.: Zagrożona młodzież, (2001) Warszawa, PARPA.

Petlák E.(2007) Klimat szkoły, klimat klasy. Warszawa. Wy-dawnictwo Naukowe „Żak”.

Strony www:

http://www.parpa.pl; http://www.ipin.edu.pl/ain/ http://www.ore.edu.pl

http://www.narkomania.gov.pl (wskazane opracowania z ww stron)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie uzyskuje student, który wykonał na ocenę min. dostateczną 2 projekty obejmujące diagnozę szans i zagrożeń rozwoju psychospołecznego wychowanka z grupy ryzyka (z zastosowaniem koncepcji rezyliencji i koncepcji socjoterapii) oraz plan pomocy temu wychowankowi wg schematu podanego podczas zajęć, a także zaliczył w ciągu 1 godziny w terminie podanym przez prowadzącą i w jej obecności, na ocenę min. dostateczną indywidualną pracę pisemną.

Warunkiem zaliczenia projektów jest opracowanie diagnozy indywidualnego przypadku na poziomie 50% metodologicznej poprawności oraz adekwatnie do niej sporządzonego planu pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące punktowania zadań wykonanych w ramach projektu diagnozy i planu pomocy oraz ich przeliczania na oceny za osiągniecie poszczególnych efektów kształcenia studenci otrzymują przed podjęciem zadania.

Praca pisemna ma charakter testu sprawdzającego wiedzę studenta zdobytą podczas zajęć i w ramach samodzielnie studiowanej literatury, który zawiera pytania otwarte i zamknięte.

Zaliczenie uzyska student, który udzieli co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące każdego efektu kształcenia uzyskując minimum ocenę dostateczną za każdy efekt. Ocenę końcową testu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia każdego efektu kształcenia. Ostateczna ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen cząstkowych uzyskanych za zaliczenie projektu i testu sprawdzającego wiedzę.

Zakres tematów:

1. System profilaktyki społecznej w Polsce. Podstawy prawne.

2. Teoretyczne podstawy profilaktyki opartej na naukowych dowodach: ustalenia terminologiczne (profilaktyka pozytywna, profilaktyka negatywna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, zjawisko rezyliencji, mechanizmy pozytywnej adaptacji) i teorie wyjaśniające zachowania ryzykowne i adaptacyjne człowieka.

3. Zadania systemu oświaty w zakresie oddziaływań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej.

4. Profilaktyka na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka – pomoc dzieciom z rodzin z problemem uzależnienia.

5. Zachowania ryzykowne – profilaktyka, interwencje profilaktyczne w szkole oparte na wzmacnianiu czynników chroniących.

6. Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki. Diagnozowanie zagrożeń i zasobów szkoły.

7. Programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej dla uczniów.

8. System programów rekomendowanych w szkole i środowisku lokalnym

9. Profilaktyka zaburzeń w zachowaniu w szkole - elementy socjoterapii w pracy wychowawcy i pedagoga szkolnego.

10. Zastosowanie koncepcji rezyliencji w pracy pedagoga – propozycja diagnozy i projektowania oddziaływań autorstwa W. Junik.

11. Etyka profilaktyka-pedagoga.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:00 - 15:30, sala 138
Wioletta Junik 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.