Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 1100-P12WSP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Gajdzica Z., (red.) Człowiek z niepełnosparwnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013
2. Garbat M.,Historia niepełosparwności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, Gdynia 2015
3. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
4. PARNAS http://www.soc.umk.pl/wp-content/uploads/2016/03/parnas3_0_online.pdf
5. Rozporządzenia MEN oraz inne akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami
6. Savoir vivre osób niepełnosprawnych.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Warszawa 2008

2. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna, Kraków 2015.

3. Deutsch Smith Deborah, Pedagogika specjalna, t. I i II, Warszawa 2009.

4. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2009.

Krause A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej Kraków, 2010

5. Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003.

6. Zakrzewska-Manterys E., Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

K_W13 ma elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

K_W15 ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, w szczególności: wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, resocjalizacyjnej i pomocowej

K_W21 posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek jak również wiedzę o działaniach pomocowych, interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek oraz grup społecznych

K_W22 ma podstawową wiedzę o zdrowiu, chorobie, niepełnosprawnościach i ich rodzajach, zna biopsychospołeczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem w zdrowiu i chorobie oraz w niepełnosprawnościach

W zakresie umiejętności student:

K_U18 potrafi identyfikować czynniki ryzyka, błędy i zaniedbania zdrowotne, i wskazywać zachowania antyzdrowotne wraz z możliwościami przeciwdziałania im

K_U19 potrafi identyfikować i wzmacniać czynniki chroniące, wskazywać i promować zachowania prozdrowotne

W zakresie kompetencji społecznych student:

K_K10 ma świadomość znaczenia zdrowego stylu życia i potrzeby jego promowania oraz tworzenia warunków sprzyjających bezpieczeństwu człowieka i zbiorowości społecznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Praca pisemna (esej) Ja i niepełnosprawność

Aby student mógł podejść do kolokwium, musi otrzymać pozytywną ocenę z eseju.

2. Kolokwium zaliczeniowe:

ocena bdb 100-90%, db+ 89-80%, db 79-75%, dst+ 74-70%, dst 69-60%

3. Ocena końcowa składa się ze średniej dwóch ocen z eseju i kolokwium.

Zakres tematów:

1. Pedagogika specjalna w systemie nauk. Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej.

2. Podmiot, przedmiot, cele, zadania, zasady, zakres i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

3. Pedagogika specjalna i jej podmiot i przedmiot w ujęciu historycznym

4. Postawy społeczne wobec choroby i niepełnosprawności i osób chorych i z niepełnosprawnością

5. Rozwój rewalidacji i rehabilitacji w pedagogice specjalnej

6. Systemy kształcenia i wychowania specjalnego w Polsce i na świecie.

8. Współczesne koncepcje teoretyczne opisujące systemy wsparcia i życie osób z niepełnosprawności

11. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

13. Podstawowe problemy surdopedagogiki

14. Podstawowe problemy tyflopedagogiki

15. Podstawy pedagogiki leczniczo-terapeutycznej. Koncepcja wpływu choroby na człowieka. Oddziaływania rewalidacyjne. Choroba terminalna. Hospicjum, opieka paliatywna. Godne umieranie i ocena jakości życia (QUALITY OF LIFE-QL)

16. Autyzm wczesnodziecięcy. Koncepcje autyzmu i jego objawy. Terapia dziecka autystycznego.

17. Mniejszości społeczno-kulturowe jako podmiot pedagogiki specjalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:45 - 12:30, sala 133
Maciej Jabłoński 34/47 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.