Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka w szkole 1100-PW2PWS-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Borucka A., Okulicz-Kozaryn K. (2010) Program Wzmacniania Rodziny.
Gaś Z. (1998) Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, rozdz. I, II.
Profilaktyka uniwersalna, selektywna czy wskazująca? W: M. Deptuła (red.) Profilaktyka w grupach ryzyka. Działania. Część 2,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: PARPAMEDIA, s. 7-21.
Borucka A, Ostaszewski K. (2004) Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. „Wychowanie na co
dzień”, 10-11, 3-5.
Markie-Dadds C, Sanders M. R. (2006) Self-directed Triple P (Positive Parenting Program) for mothers with children at-risk of developing
conduct problems. Behavioural and Cognitive Psychotherap, nr 34, s. 59–75.
Murray J., Irving B., Farrington D. P., Colman I., Bloxsom C.A. (2010) Very early predictors of conduct problems and crime: results from a
national cohort study. "Journal of Child Psychology and Psychiatry", nr 51, s. 1198–1207.
Ostaszewski K. (2009) Od profilaktyki negatywnej do pozytywnej. „Remedium”, 7-8, 64.
Oszwa U. (2007) Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców, Kraków, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, rozdział 4, 5, 6.
Schaffer H.R. (2005) Psychologia dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 5.
Schaffer H.R. (2006) Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozdz. 6 i 7.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg158/evidence/conduct-disorders-in-children-and-young-people-full-guideline-189848413
www.parpa.pl
www.kbpn.gov.pl
www.fdds.pl

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne
Literatura:

Deptuła M. (2005) Indywidualne ścieżki ryzyka i związana z nimi interwencja profilaktyczna. W: M. Deptuła (red.) Diagnostyka –

Profilaktyka – Socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 158-184.

Deptuła, M. (2003) ). Psychologia humanistyczna a rozwój umiejętności życiowych, Remedium, nr 1 (119), s. 1-3.

Grzelak J., Sochocki M. (2001) Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Warszawa: Pracownia Profilaktyki Problemowej –

Zeszyt 1 (3), część 1.

Jarczyńska J. (2009). Diagnozowanie kontroli rodzicielskiej jako istotnego czynnika chroniącego młodzież przed podejmowaniem

zachowań problemowych. W: M. Deptuła (2009) Profilaktyka w grupach ryzyka : Diagnoza. 1, Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

"Parpamedia", s. 167- 188.

Jarczyńska J. (2011). Wspomaganie procesu budowania prężności u dzieci i młodzieży zagrożonej rozwojem zespołu zachowań

problemowych poprzez wzmacnianie relacji z rodzicami. W: W. Junik (2011) Resilience: teoria, badania, praktyka, Warszawa:

Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", s. 147-162.

Jarosz E. (2006), Rozpoznawanie sytuacji psychospołecznej dziecka w rodzinie – założenia zintegrowanego modelu diagnozy, W: M.

Deptuła (red.), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

s. 72-84.

Efekty uczenia się:

W01- Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu i klasie szkolnej. Zna potencjalne przyczyny zaburzeń zachowania u dzieci oraz cechy zaburzonego zachowania oraz jego konsekwencje dla rozwoju i psychospołecznego funkcjonowania dziecka. Potrafi scharakteryzować modele zaburzeń wieku dziecięcego oraz zdefiniować sytuację trudną, rozróżnić ją od sytuacji normalnej i optymalnej oraz wymienić i scharakteryzować rodzaje sytuacji trudnych. Posiada wiedzę na temat kryteriów doboru

oddziaływań profilaktycznych w grupach dzieci (K_W 10).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca indywidualna (tzw. test wiadomości) wykonana w ciągu 45 minut w terminie podanym przez prowadzącego w jego obecności. Zadaniem studenta będzie udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte, które dotyczą wiedzy przekazywanej na wykładach i konwersatoriach oraz zdobywanej samodzielnie w trakcie studiowania zadanej literatury).

Test wiadomości sprawdzać będzie zakres wiedzy dotyczący realizacji efektu kształcenia W01(K_W10). Na podstawie udzielonych przez Studenta odpowiedzi na pytania testowe zweryfikowana zostanie, czy został osiągnięty założonych wyżej efekt kształcenia. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście student uzyskuje punkty.

Zaliczenie testu uzyskuje Student, który za pytania sprawdzające wiedzę w obrębie efektów kształcenia osiągnie minimum 55% wszystkich punktów.

Kryteria oceny:

dostateczna (3,0) - 55%-60%

dostateczna plus (3,5) - 61%-70%

dobra (4,0) - 71%-80%

dobra plus (db+) - 81%-90%

bardzo dobra (bdb) - 91%-100%

Szczegółowe kryteria oceniania odpowiedzi i wykonania poszczególnych zadań zostaną przedstawione Studentom na wykładzie.

Zakres tematów:

1. Profilaktyka uniwersalna – cele działań profilaktycznych i kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych (stopnie zagrożenia, poziomy

profilaktyki oraz strategie profilaktyczne i ocena ich skuteczności). Ewaluacja działań profilaktycznych. Od profilaktyki negatywnej do

profilaktyki pozytywnej. Kierunki rozwoju profilaktyki pozytywnej.

2. Naukowe podstawy profilaktyki uniwersalnej adresowanej do grup dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

-koncepcja czynników ryzyka i czynników chroniących;

-modele teoretyczne stosowane w profilaktyce uniwersalnej i promocji zdrowia w systemie edukacji (modelowanie pożądanych zachowań,

modyfikowanie oczekiwań, modyfikowanie subiektywnych norm, budowanie więzi ze szkołą oraz wspieranie dzieci i młodzieży w realizacji

zadań rozwojowych, opóźnianie inicjacji zachowań ryzykownych);

-współczesne kierunki oddziaływań profilaktycznych (charakterystyka podejścia psychospołecznego, podejścia poznawczobehawioralnego/trening umiejętności życiowych oraz edukacja normatywna/ oraz programów szkolno-środowiskowych.

3. Sytuacje trudne a powstawanie zaburzeń w zachowaniu u dzieci.

4. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole.

5. Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego. Wzbogacanie wiedzy o typowych problemach dzieci o specjalnych potrzebach

edukacyjnych (modele i etapy postępowania diagnostycznego):

a) wskaźniki zaburzenia,

b) kryteria oceny badanych dziecięcych zaburzeń

c) uzasadnienie dla podejmowania postępowania diagnostycznego

d) dane niezbędne do postawienia diagnozy genetycznej

e) dane niezbędne do postawienia diagnozy funkcjonalnej

f) problemy z postawieniem diagnozy fazy

g) dane niezbędne do postawienia diagnozy prognostycznej.

6. Program profilaktyczny i jego kluczowe elementy. Prezentacja standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych

realizowanych w szkołach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

7. Model Szkolnego Programu Profilaktyki - charakterystyka

8. Prezentacja wybranych rekomendowanych programów profilaktycznych adresowanych do grup dzieci w wieku przedszkolnym i

wczesnoszkolnym (np. „Przedszkolaki- Krok Drugi”, „Przyjaciele Zippiego:, „Owce w sieci” „Spójrz inaczej”, „Magiczne Kryształy”,

„Cukierki”).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 15:00, sala 129
Jolanta Jarczyńska 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.