Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna 1100-P1DPE-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Borsich Sz. (2016) Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych, „Przegląd Pedagogiczny”, 1, 153-170.
Brzezińska A. I. (2005, 2008, 2013, 2015) Jak myślimy o rozwoju człowieka . W: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP, s. 5-19.
Brzezińska A. I. (2005, 2008, 2013, 2015) Jak przebiega rozwój człowieka?. W: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP, s. 21-39.
Deptuła M. (1996) Koncepcja badania rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, rozdz. 3.
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., (2017) Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat, Warszawa: ORE, rozdz. 1-3, 6-8.
Junik W. (2009) Ewaluacja zasobów szkoły i występujących w niej zagrożeń. W: Profilaktyka w grupach ryzyka. Część 1. Diagnoza, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, s. 29-56. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2172
Kaszlińska K. (2015), Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych – możliwości i ograniczenia, Przegląd Pedagogiczny, 1, 209-222.
Misiuk A. (2015) Porównanie procedur analizy wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno, „Przegląd Pedagogiczny”, 1, 234-249.
Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W. (1998) Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa: WSiP.
Wysocka E. (2007) Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, s. 11-75; 287-390; Aneks – załącznik nr 2.
Wysocka E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków: Impuls, rozdz. 1 i 2
Metody dydaktyczne: metody kooperatywne
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykorzystywanie technologii informacyjnej: przygotowywanie prezentacji multimedialnych z pytaniami zachęcającymi do refleksji i porządkowania wiedzy; wskazywanie portali internetowych związanych z problematyką zajęć i wykorzystywanie zawartych na nich źródeł informacji w trakcie wykładu (m.in. pokaz i analiza gotowych narzędzi diagnostycznych) oraz zachęcanie do analizowania ich w ramach pracy własnej przez studentów. Zlecanie studentom zadań wymagających zastosowania specjalistycznej wiedzy naukowej do rozwiązywania hipotetycznych problemów występujących w praktyce (projektowanie postępowania diagnostycznego dotyczącego warunków i efektów rozwoju psychospołecznego uczniów w klasach I-III i IV-VIII).
Literatura:

Appelt K. (2005; 2008; 2013; 2015). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? w: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: GWP, s. 259-301.

Brzezińska A.I., Matejczuk J., Ratajczyk A., Mielcarek M., Skrzynka z narzędziami. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego rozwoju. A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 2, Wiek przedszkolny. Dodatek, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?d=skrzynki-4

Brzezińska A.I, Wojciechowska J., Ziółkowska B., Kran A., Molińska M. (2014) Skrzynka z narzędziami. Wczesna faza dorastania. Jak zbierać informacje o nastolatku i środowisku jego rozwoju?, Warszawa: IBE. A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 4, Dodatek http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php? n=ndn-seria

Deptuła M. (1996) Koncepcja badania rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, rozdz. 2.

Deptuła M. (2013) Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Warszawa: WN PWN, rozdz. 1 i 4.

Deptuła M. (2016). Co uczniowie klas IV, V i VI chcieliby zmienić w swojej klasie? Swobodne wypowiedzi uczniów jako podstawa do wnioskowania o warunkach rozwoju psychospołecznego uczniów w relacjach z rówieśnikami, "Przegląd Pedagogiczny", 2, s. 127-150, https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4081

Deptuła M., Borsich Sz. (2017) "Niebieskoocy" w naszej szkole - przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków w klasie szkolnej, "Studia Edukacyjne", nr 46, s. 153-168; https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/23707

Deptuła M., Potorska A., Borsich Sz. (2018), Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, Warszawa: WN PWN, rozdz. 2 i 3. Wersja elektroniczna pracy dostępna w Repozytorium UKW.

Deptuła M., Misiuk A. (2016). Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (rozdz. 1, 2, 4). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Herzberg M.(2012) Program pomagania dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych. Program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-VI, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", rozdz.3.3. oraz s. 228-240. https:// repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/79/browse?value=Herzberg%2C+Marta&type=author

Junik W. (2012). „Portret wychowawcy grupy/klasy” : technika do badania stosowania przez wychowawców wobec wychowanków strategii wspierająco-akceptującej, „Wychowanie na co Dzień”, 9, s. I-VII.

Rękosiewicz M., Jabłoński S., Brzezińska A.I., Kram A., Skrzynka z narzędziami. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego rozwoju. A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 3, Wczesny wiek szkolny. Dodatek, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?d=skrzynki-4

Rękosiewicz M, Jabłoński S., Brzezińska A.I., Molińska M. (2014) Skrzynka z narzędziami. Środkowy wiek szkolny. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego rozwoju? A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 4, Dodatek http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?n=ndn-seria

Smykowski B. (2005) Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? w: A. I. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk, GWP, s. 164-205.

Smykowski B. (2005; 2008;2013; 2015). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? w: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa,Gdańsk, GWP, s. 208-258.

Wiliński P (2005; 2008; 2013;2015). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: W: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk, GWP, s. 303-343.

Zabłocka M. (2012) Zrozumieć nieśmiałość. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, część I.

Efekty uczenia się:

W-1: Student posiada podstawową wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym oraz uczniów w szkole podstawowej oraz sposobach ich diagnozowania w wybranych środowiskach życia: w rodzinie, przedszkolu i szkole [K_W10]

U-1 Student potrafi opracować wskaźniki do oceny specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju dzieci w przedszkolu i w klasach IIII lub IV-VIII oraz zastosować je w schedule obserwacyjnej i w pytaniach do wywiadu. K_U01]

U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne korzystając z gotowych narzędzi badawczych prezentowanych na wykładach / konwersatoriach i wskazanej literaturze obowiązkowej w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. [K_U03]

U-3: Student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy na temat możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie: - opanowania emocji i kierowania swoim zachowaniem w czasie zabawy lub wykonywania zadań szkolnych; - relacji z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, przedszkolu, szkole - odwołując się do wiedzy prezentowanej na wykładach / konwersatoriach oraz zawartej w literaturze obowiązkowej [K_U15]

K-1: Student potrafi podać przykłady respektowania zasad etycznych, których trzeba przestrzegać w badaniach z udziałem dzieci / dorosłych w trakcie ich projektowania, zbierania danych, opracowywania wyników i formułowania wniosków. [K_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny wymagający zastosowania wiedzy prezentowanej na wykładach, konwersatoriach oraz w literaturze obowiązkowej do zaprojektowania postępowania diagnostycznego na podstawie opisu przypadku dziecka z trudnościami w realizacji typowych dla wieku zadań i/lub w relacjach z rówieśnikami. Poszczególne zadania są przypisane do efektów uczenia się przewidzianych dla wykładów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie więcej niż 50% punktów przewidzianych dla każdego efektu uczenia się.

Zakres tematów:

1. Koncepcja wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole podstawowej oraz jej metodyczne konsekwencje dla diagnozy pedagogicznej.

2. Charakterystyka zadań rozwojowych dzieci w okresie uczęszczania do szkoły podstawowej oraz warunków sprzyjających ich realizacji – podstawowe wskaźniki świadczące o tym, że dorośli tworzą dziecku warunki niespecyficzne i specyficzne.

3. Obserwacja jako sposób poznawania kompetencji społecznych dzieci oraz warunków rozwoju psychospołecznego tworzonych im w szkole podstawowej - wyłanianie zmiennych i określanie wskaźników do arkusza obserwacji bezpośredniej i pośredniej.

4. Wywiad, jako sposób poznawania warunków rozwoju dziecka w rodzinie, w tym zwłaszcza stylów wychowania preferowanych przez rodziców.

5. Socjometryczna Skala Akceptacji jako przykład techniki socjometrycznej służącej poznawaniu kompetencji społecznych dzieci i szans ich rozwoju w grupie rówieśniczej.

6. Ankieta – przykłady zastosowania w poznawaniu postrzegania nauczyciela przez dzieci i własnych z nim relacji.

7. Zjawisko odrzucenia rówieśniczego: istota, wybrane przyczyny i następstwa. Rola dorosłych i rówieśników w powstawaniu zjawiska stygmatyzacji dzieci odmiennych od rówieśników.

8. Projektowanie postępowania diagnostycznego, opracowywanie jego wyników i formułowanie wniosków dotyczących działań opiekuńczych i wychowawczo-profilaktycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 12:45, sala 155
Blanka Poćwiardowska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.