Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrobiologia 1200-B23H-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Engelhardt W. 1998. Przewodnik, flora i fauna wód śródlądowych. Multico, Warszawa.
Głowaciński Z., Nowacki J. RED. 2004. Polska czerwona księga zwierząt, bezkręgowce. Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A Cieszkowskiego, Kraków – Poznań.
Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Stańczykowska A. 1987. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP, Warszawa.
Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska, WSiP.
Żmudziński L., Kornijów R., Bolatek J., Górniak A., Olańczuk-Neyman K., Pęczalska A., Korzeniewski K. 2002. Słownik hydrobiologiczny, terminy, pojęcia, interpretacje. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Literatura:

Allan J. D. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa, 1998, 450 ss.

Kajak Z. 1998. Hydrobiologia – limnologia: ekosystemy wód śródlądowych. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa

Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996, 390 ss.

Podbielkowski Z., Tomaszewicz H. 1996. Zarys hydrobotaniki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W09 W, L

K_W10, K_W11 W, L

K_W05 W

K_U05 W, L

K_U10 W

K_K01, K_K02, K_K10 W, L

Metody i kryteria oceniania:

• Egzamin pisemny: testowy (pytania otwarte i zamknięte)

• Ocena prezentacji multimedialnej.

•Kolokwia pisemne i ustne

•Ocena sprawozdań.

Udział procentowy poszczególnych treści w ocenie końcowej:

A. średnia ocen z kolokwiów - 60%

B. sprawozdania z ćwiczeń – 40%

Wyliczanie oceny końcowej dla ćwiczeń:

A·0,6 + B·0,4

Warunek:

A, B > 2

Ostateczną ocenę z przedmiotu ustala się według zasady:

3,0 - 3,24 dostateczny (3,0)

3,25 – 3,74 dostateczny plus (3,5)

3,75 – 4,24 dobry (4,0)

4,25 – 4,74 dobry plus (4,5)

4,75 – 5,0 bardzo dobry (5,0)

Zakres tematów:

Fizyczne i chemiczne właściwości środowiska wodnego: szczególne cechy wody jako środowiska życia; gradienty oświetlenia, temperatury i tlenu w wodach stojących; zasoby wód słodkich, cykl hydrologiczny; klasyfikacja wód powierzchniowych, typy troficzne jezior, zonacja roślinności zbiorników eutroficznych, wody stojące, typy miktyczne jezior; kategorie środowisk wodnych: wody podziemne, charakterystyka naturalnych i antropogennych wód powierzchniowych; wpływ fizycznych i chemicznych cech środowiska wód stojących i płynących na organizmy wodne; przystosowania roślin i zwierząt do warunków środowiska, podział hydrofitów, rośliny amfibiotyczne, przepływ energii, obieg materii, cykle pierwiastków biogennych: węgla, azotu, fosforu i krzemu; czynniki regulujące zagęszczenie organizmów wodnych, zmienność sezonowa, struktura przestrzenna, strategie życiowe; troficzne i pozatroficzne relacje między organizmami: konkurencja, oddziaływania mechaniczne, gildie; sieci troficzne w ekosystemach wodnych; kontrola „top-down” i „bottom-up”, biomanipulacja; bogactwo gatunkowe i różnorodność zespołów roślin i zwierząt w różnych strefach i mikrosiedliskach ekosystemów wodnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:15 - 13:45, sala 30
Krystian Obolewski 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.