Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska 1200-B24PM-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Literatura (w postaci książek oraz publikacji naukowych w języku polskim oraz języku obcym) zależna od tematyki pracy magisterskiej.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: prace laboratoryjne lub terenowe, analizy z wykorzystaniem aparatury, dyskusja wyników, sprawozdania (raporty).
Literatura:

Literatura (w postaci książek oraz publikacji naukowych w języku polskim oraz języku obcym) zależna od tematyki pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – ma zaawansowaną wiedzę na temat różnorodnych metod badawczych stosowanych w pracy laboratoryjnej lub terenowej;

W02 – opisuje plan badań oraz metody badawcze wykorzystywane w trakcie realizacji pracy magisterskiej;

W03 – ma wiedzę w zakresie obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach;

W04 – ma poszerzona wiedzę w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej.

Umiejętności:

U01 – potrafi obsługiwać aparaturę badawczą i korzystać ze sprzętu laboratoryjnego i terenowego;

U02 - posiada umiejętność planowania badań naukowych w oparciu o uzyskane wyniki badań wstępnych oraz dostępną literaturę

specjalistyczną;

U03 – wykorzystuje narzędzia informatyczne do gromadzenia i przetwarzania danych;

U04 – posiada umiejętność interpretacji wyników badań naukowych oraz ich dokumentacji.

Kompetencje:

K01 – zna i stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej lub terenowej;

K02 – wykazuje zdolność przedyskutowania uzyskanych wyników badań z wynikami badań innych autorów oraz ocenia ich możliwe

zastosowania praktyczne;

K03 – potrafi krytycznie ocenić wartość badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Student składa raporty z prowadzonych badań zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym ustalonym z prowadzącym

pracownię.

Kryteria:

Prowadzący pracownię dokonuje merytorycznej oceny przygotowanego raportu, biorąc pod uwagę formę oraz zakres tematyczny

ustalony ze studentem oraz przyjęty harmonogram badań w ramach realizacji pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Treści programowe są zróżnicowane, zależne od tematyki badawczej jednostki wydziałowej, w której student realizuje zajęcia w ramach

pracowni magisterskiej, a następnie przygotowuje pracę magisterską.

Organizacja zajęć w ramach pracowni obejmuje:

- omówienie programu pracowni, warunków zaliczenia oraz przepisów BHP,

- omówienie stosowanych technik pracy laboratoryjnej lub terenowej oraz stosowanych metod analitycznych,

- przygotowanie podstawowych odczynników oraz aparatury i sprzętu pomocniczego do badań,

- planowanie badań oraz charakterystyka metod badawczych,

- pobieranie materiału do badań,

- gromadzenie i analiza wyników (z uwzględnieniem metod analizy, w tym analizy statystycznej).

Głównym celem pracowni magisterskiej w zakresie realizowanych treści, niezależnie od specyfiki badawczej jednostki, w której odbywają

się zajęcia jest:

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych lub terenowych w celu przygotowania pracy magisterskiej,

- zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia badań naukowych,

- zapoznanie się ze specyficznymi metodami badawczymi dostosowanymi do tematyki pracy magisterskiej,

- praktyczne zapoznanie się z zasadami działania i obsługi specjalistycznej aparatury laboratoryjnej i analitycznej, oraz właściwego

sprzętu pomocniczego,

- zapoznanie się zasadami planowania i dokumentowania wyników badań,

- krytyczna weryfikacja i analiza wyników badań,

- dyskusja uzyskanych wyników z wykorzystaniem literatury i innych materiałów źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Katarzyna Marcysiak 1/1 szczegóły
2 każdy piątek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Łukasz Kubera 1/1 szczegóły
3 każdy piątek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Barbara Kieliszewska-Rokicka 1/1 szczegóły
4 każdy piątek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Tomasz Marquardt 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.