Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leksyka języka polskiego 1100-Lg23LJP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław-Warszawa_Kraków 1993.
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, tom II: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody pracy ze źródłami
metody seminaryjne
wykład w toku problemowym
Literatura:

Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń 1982.

Kania S., Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.

Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu leksykologii i leksykografii;

rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe elementy wiedzy obejmujące teorię i metodologię z zakresu leksykologii;

student stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu systemu języka i leksyki;

student ma świadomość konieczności stałego pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności;

dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium

na ocenę dostateczną – student prezentuje podstawowe informacje z teorii leksykografii i historii słownikarstwa.

na ocenę dobrą - student prezentuje podstawowe informacje z teorii leksykografii i historii słownikarstwa. Zna podstawowe kategorie leksykalne, potrafi je scharakteryzować.

na ocenę bardzo dobrą - student prezentuje podstawowe informacje z teorii leksykografii i historii słownikarstwa. Zna Zna podstawowe kategorie leksykalne, potrafi je scharakteryzować, odnaleźć w tekstach,określić ich budowę i funkcję.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia leksykologii – przedmiot leksykologii, jednostki opisu leksykalnego;

2. Sposoby wzbogacania zasobu leksykalnego – zapożyczenia – klasyfikacje, ćwiczenia w rozpoznawaniu typów zapożyczeń i języków narodowych, z których pochodzą;

3. Neologizmy, nowe słownictwo polskie – klasyfikacje, ćwiczenia w rozpoznawaniu typów nowotworów;

4. Zagadnienia leksykologii diachronicznej – zapożyczenia leksykalne w różnych okresach rozwoju polszczyzny, charakterystyczne kręgi semantyczne leksemów typowe dla okresu i języka matki;

5. Archaizmy, etapy „życia” wyrazów, klasyfikacje archaizmów, archaizmy słownikowe i rzeczowe, słownictwo przestarzałe i dawne;

6. Zróżnicowanie leksykalne - słownictwo nacechowane terytorialnie, środowiskowo, wartościująco, emocjonalnie;

7. Semantyka leksykalna – różne koncepcje znaczenia, relacje semantyczne między leksemami;

8. Frazeologia – podział frazeologizmów ze względu na kryterium formalne i semantyczne, źródła i funkcje frazeologizmów;

9. Onomastyka – nazwa własna a wyraz pospolity, elementy historii nazewnictwa polskiego (imię, nazwisko, )

10. Nazwy miejscowe jako świadectwo historii, kultury i języka polskiego.

1. Zarys dziejów słownikarstwa polskiego – pierwsze słowniki języka polskiego do XIX wieku, Słownik języka polskiego S.B. Lindego, Słownik wileński, Słownik warszawski, Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego;

12. Rodzaje słowników, ich budowa, typy definicji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:30 - 10:15, sala 26
Magdalena Czachorowska 48/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.