Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery 1200-OS23ZOA-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: JANKA R.M. 2014. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji. Wyd. Naukowe PWN.
POMORSKA K., DUDA A. 2007. Możliwości zastosowania symulacji komputerowych w prognozowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Postępy Nauki i Techniki, Nr 1: 145-151.
PYŁKA-GUTOWSKA E. 2000. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia z zastosowaniem narzędzi informatycznych stosowanych w dydaktyce, analizy z wykorzystaniem arkusza Excel.
Literatura:

KOZAK D., CHMIEL B., NIEĆKO J. 1999. Ochrona środowiska. Podręcznik do ćwiczeń terenowych. Chemiczne aspekty ochrony środowiska. Wyd. UMCS. Lublin.

POSKROBKO B., POSKROBKO T., SKIBA K. 2007. Ochrona biosfery. Polskie Wyd. Ekonomiczne. Warszawa.

Efekty uczenia się:

W02 – student wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zanieczyszczeniami atmosfery (W_07);

W03 – wskazuje i ocenia wagę głównych źródeł zanieczyszczeń oraz czynników odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze (W_07);

U01 – korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2 (K_U04);

U02 – interpretuje obserwacje i pomiary, wykonuje obliczenia z zastosowaniem arkusza Excel; na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (K_U03);

K01 – jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody (K_K08);

K02 – dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (K_K01);

K03 – sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych (K_K06);

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia laboratoriów jest:

• zaliczenie kolokwium pisemnego (dwa kolokwia)

• zaliczenie opracowanych protokołów z zajęć

• przygotowanie referatu

ocena wg kryteriów:

50% do 60% punktów (kolokwium), zaliczenie protokołów z zajęć oraz referat – dst

>60% do 70% punktów (kolokwium), zaliczenie protokołów z zajęć oraz referat – dst+

>70% do 80% punktów (kolokwium), zaliczenie protokołów z zajęć oraz referat – db

>80% do 90% punktów (kolokwium) zaliczenie protokołów z zajęć oraz referat – db+

>90% punktów (kolokwium) zaliczenie protokołów z zajęć oraz referat – bdb

Przedłużona obserwacja nauczyciela – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji.

Zakres tematów:

• Międzynarodowe, unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące zanieczyszczeń i ochrony powietrza.

• Poznanie metodyki pomiarów zanieczyszczeń atmosferycznych.

• Zapoznanie się z modelami skrzynkowymi jako narzędziem do modelowania imisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

• Ocena zanieczyszczenia powietrza powodowane przez konwencjonalne źródła energii.

• Przykłady obliczeń inżynierskich emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza.

• Aerodynamika obliczeń gazów odlotowych. Zagadnienia obliczeniowe aerodynamiki gazów odlotowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 17:45, sala 3 (PS)
Renata Hoffmann, Jolanta Tyburska-Woś 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.