Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli 1100-POP11PP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/marszalek_katarzyna/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bauman Z., (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa
Bolten J.,( 2006), Interkulturowa kompetencja, Poznań
Chomoczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2007). Płeć kulturowa nauczycieli, Funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków
Godzic W., Żakowski M. (red.), (2007), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa
Rubacha K. (2008), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, Kraków
Sobecki M., Misiejuk D., Muszyńska J., Bojakowski T., (2019), Człowiek pogranicza, Wyzwania humanistycznej edukacji, Białystok 
Szlendak T., T. Kozłowski, (2008) Naga małpa przed telewizorem: popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa |
Szlendak T., (2008), Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław
Śliwerski B., (2017), Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa 
Tarczydło B., (2013), Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne” 2013 nr 157, s. 225-234
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
zajęcia realizowane innymi metodami
Literatura:

Chmura-Rutkowska I. (2019), Być dziewczyną - być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Hejnicka-Bezwińska T., (2015), Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym, Warszawa

Jaworska T., Leppert R. (red.). (1996 i późniejsze), Wprowadzenie do pedagogiki. Kraków

Efekty uczenia się:

U_1: Potrafi dokonać doboru źródeł oraz potrafi zweryfikować informacje z nich pochodzące, dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji dotyczących procesów edukacyjnych [K_U01]

U_2: potrafi zaproponować rozwiązania patologii nadmiaru i niedoboru procesów edukacyjnych [K_U02]

U_3: na podstawie analizy źródeł proponuje innowacyjne rozwiązania służące rozwiązaniu problemów związanych z patologią nadmiaru i niedoboru procesów edukacyjnych uzasadnia je odwołując się do wiedzy naukowej [K_K11]

K_1: przygotowuje raport z realizacji projektu zespołowego w postaci krótkiej prezentacji w programie PowerPoint [K_K13]

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie końcowej podlega

- esej pisany indywidualnie – szczegółowe kryteria oceny projektu zostaną podane w trakcie zajęć.

- praca na zajęciach w trakcie dyskusji i przedstawiania projektów (systematycznie oceniana przez prowadzącego w postaci plusów i minusów, które wpływają na ocenę końcową z konwersatoriów),

- przygotowanie i zaprezentowanie projektu semestalnego (praca zespołowa) studenci otrzymują dwie oceny: za prezentację na zajęciach i część pisemną (projekt semestralny w postaci teczki zawierającej całość materiałów dwóch wersjach: w wersji roboczej (przygotowanej przez prowadzących zajęcia do pracy w zespołach - oddają ją Państwo w dniu prowadzenia zajęć) oraz w wersji czystej (po naniesieniu poprawek w trakcie dyskusji na zajęciach - należy ją oddać w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia zajęć). Każdy zespół oddaje jedną teczkę bez względu na liczbę uczestników zespołu. Prace semestralne należy dostarczyć prowadzącej konwersatoria dr Katarzynie Marszałek w formie maszynopisu w określonych terminach (złożenie pracy po tym terminie skutkuje obniżeniem oceny). Materiał oddany w wersji papierowej należy również przesłać pocztą elektroniczną na wskazane adres mailowy prowadzącej - podany podczas pierwszych zajęć, w dniu oddania teczek. Szczegółowe kryteria oceny projektu zostaną podane w trakcie zajęć.

- nieobecności należy zaliczyć na dyżurze w terminie 2 tygodni od nieobecności, po wcześniejszym umówieniu się mailowym. Zaliczenie nieobecności polega na napisaniu eseju zadanego przez prowadzącą

- osoby nieobecne na więcej niż dwóch zajęciach piszą kolokwium z zajęć, na których nie były obecne, dokładne warunki i terminy zostaną ustalone ze studentami na bieżąco,

- osoby szczególnie aktywne na zajęciach (co zostanie potwierdzone zapisem na liście obecności), będą miały podwyższoną ocenę końcową z konwersatoriów

- ze wszystkich uzyskanych ocen zostanie wystawiona ocena zaliczeniowa z konwersatoriów na podstawie średniej arytmetycznej.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające, omówienie programu kształcenia, zasad rozliczenia przedmiotu

2. Analiza i interpretacja różnych rodzajów opracowań, tekstów źródłowych, tekstów naukowych z zastosowaniem typowych metod.

3. Analiza wybranych przykładów badań naukowych (terminologia, zaplecze teoretyczne, wyniki, tezy, wnioski.

4. Napisanie eseju - praca indywidualna - należy go oddać w wersji papierowej i elektronicznej do 13.01.2020. Minimum 1 strona maksimum 5 stron tekstu, pisanego czcionką Times New Roman, odstępy 1,5, marginesy 2,5 na 2,5.

5. Opracowanie projektu zespołowego dotyczącego dziesięciościanu edukacji - instrukcja patrz poniżej

Instrukcja przygotowania projektu dotyczącego dziesięciościanu edukacji:

1.Praca dotyczy danego procesu edukacyjnego, wylosowanego podczas pierwszych zajęć

2.Prace wykonujemy w zespołach utworzonych podczas pierwszych zajęć, prowadząca nie ingeruje w podział zadań w zespołach

3.Prace nad projektem rozpoczynamy od przeczytania tekstu (dotyczącego danego procesu) z podręcznika Wprowadzenie do pedagogiki (1996 i późniejsze). T. Jaworska, R. Leppert (red.). Kraków. Na podstawie tekstu opracowujemy notatkę dla grupy (minimum 1 strona maksimum 5 stron tekstu, pisanego czcionką Times New Roman, odstępy 1,5). Notatka powinna zawierać m.in. definicje danego procesu, patologie nadmiaru i niedomiaru danego procesu. Mile widziane rysunki, schematy, mapy myśli, myślografie itp.

4.Następnie poszukujemy samodzielnie zdefiniowanego procesu w:

a) czasopismach naukowych dostępnych w czytelni czasopism biblioteki UKW (czasopisma z lat 2010-2019) wybieramy minimum jeden artykuł maksimum trzy i prezentujemy jego krytyczną analizę, podczas zajęć, w odniesieniu do procesu

b) czasopismach popularnych dostępnych w czytelni czasopism biblioteki UKW (czasopisma z lat 2010-2019) wybieramy minimum jeden artykuł maksimum trzy i prezentujemy jego krytyczną analizę, podczas zajęć, w odniesieniu do procesu

c) książkę lub rozdział z książki naukowej dostępnej, w bibliotece UKW wybieramy minimum jeden artykuł/książkę maksimum trzy i prezentujemy jego krytyczną analizę, podczas zajęć, w odniesieniu do procesu

d ) książkę lub rozdział (gatunek dowolny) wybieramy minimum jeden artykuł/książkę maksimum trzy i prezentujemy jego krytyczną analizę, podczas zajęć, w odniesieniu do procesu

Podpunkty A-D są obowiązkowe dla wszystkich i są na ocenę dostateczną, dostateczną plus.

Na wyższe oceny 4-5 należy jeszcze, poszukać danego procesu, przykładowo wymienione: tekstach piosenek; poezji; filmach; fotografiach; memach; filmikach; wpisach na blogach; wpisach w dyskusjach internetowych, innych możliwych źródłach

Całość prezentujemy podczas zajęć, w formie aktywnej (prezentując mówimy, nie czytamy z kartek - nie wszyscy członkowie grupy muszą prezentować, prowadzące zajęcia nie ingerują w podział zadań w grupie projektowej) wyżej oceniane będą te projekty w czasie prezentacji, których grupa będzie miała możliwość aktywnego uczestnictwa, poprzez włączenie jej w zajęcia w sposób aktywny).

Informacje o wymaganiach dotyczących projektu semestralnego: Przygotowanie i zaprezentowanie projektu semestralnego (praca zespołowa) studenci otrzymują dwie oceny: za prezentację na zajęciach i część pisemną (projekt semestralny w postaci teczki zawierającej całość materiałów dwóch wersjach: w wersji roboczej (przygotowanej przez prowadzących zajęcia do pracy w zespołach - oddają ją Państwo w dniu prowadzenia zajęć) oraz w wersji czystej (po naniesieniu poprawek w trakcie dyskusji na zajęciach - należy ją oddać w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia zajęć). Każdy zespół oddaje jedną teczkę bez względu na liczbę uczestników zespołu. Prace semestralne należy dostarczyć prowadzącej konwersatoria dr Katarzynie Marszałek w formie maszynopisu w określonych terminach. (złożenie pracy po tym terminie skutkuje obniżeniem oceny). Materiał oddany w wersji papierowej należy również przesłać pocztą elektroniczną na wskazane adres mailowy prowadzącej - podany podczas pierwszych zajęć, w dniu oddania teczek.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:15, sala 153
Katarzyna Marszałek 26/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.