Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii dla nauczycieli 1100-POP11PPN-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2012). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Boral, B., Boral, T. (2013). Techniki zapamiętywania. Warszawa: Samo Sendo Edgard.
Buzan, T. (2014). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.
Goleman, D. (1997) Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań:. Media Rodzina.
Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP.
Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2016). Psychologiczne aspekty funkcjonowania nastolatków wychowujących się w rodzinach zastępczych. W: M. Petrykowska, D. Strzała (red.), Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych (s. 391-403). Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Trempała, J., Szymanik, A. (2011). Motives of choosing the dressing style in teenage girls. W: H. Liberska (red.), Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches (s. 187-206). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Anderson, J.R. (1998). Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Doliński, D., Strelau, J. (2016) (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I-II. Gdańsk: GWP.

Nęcka. E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2012). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.

Tavris, C., Wade, C. (2017). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W01. Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji; proces mowy; myślenie i rozumowanie; uczenie się i pamięć, rola uwagi; emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania; zdolności i uzdolnienia; psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie temperamentu i stylu poznawczego (K_W03)

W02. ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego wspierania rozwoju psychospołecznego osoby od urodzenia do 15 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się / uczenia się w niesprzyjających warunkach (K_W04)

W03. Zna i rozumie proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania; trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań (K_W10)

W zakresie umiejętności student:

U01. Potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się (K_U01)

U02. Potrafi dokonywać obserwacji i analizy zachowań ucznia z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej, formułuje rozwiązania obserwowanych problemów i trudności w funkcjonowaniu ucznia (K_U02)

W zakresie kompetencji student:

K01. Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych (K_K11)

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusje na zajęciach (W01-W03, U01-U02, K01).

Egzamin pisemny z treści wykładowych i zalecanej literatury, zawierający pytania otwarte i zamknięte, na zaliczenie 51% punktów (W01-W03, U01-U02, K01).

Zakres tematów:

1. Emocje i motywacje jako procesy dynamizujące zachowanie: podział emocji, motywacja wewnętrzna a zewnętrzna

2. Procesy poznawcze wyjaśniające funkcjonowanie człowieka w kontekście szkolnym: percepcja, uwaga, pamięć, uczenie się jako zapamiętywanie informacji

3. Uczenie się: warunkowanie klasyczne i instrumentalne, modelowanie

4. Temperament i osobowość: cechy wrodzone i możliwość ich zmiany, wybrane teorie temperamentu i osobowości

5. Style poznawcze: znaczenie dla uczenia się i funkcjonowania ucznia

6. Inteligencja i zdolności: rozumienie inteligencji oraz jej pomiar, różnice indywidualne, mądrość

7. Wybrane trudności i zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży: diagnoza, sposoby pomocy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 16:30, sala 17
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:00 - 14:30, sala 17
Anna Szymanik-Kostrzewska 26/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.