Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczne i prawne aspekty pracy pedagoga 1100-POP11EP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;

2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty;

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;

6. Poradnik pedagoga szkolnego, "Edukacja, Internet, Dialog", http://edukacjaidialog.pl/publikacje/poradnik_pedagoga_szkolnego,57.html

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Metodą dydaktyczną jest wykład;
Wykład jest ilustrowany prezentacją multimedialną w programie PowerPoint;
Prezentacja zwiera informacje i schematy przygotowane przez wykładowcę, wybrane przepisy omawianych aktów prawnych oraz fragmenty wybranych orzeczeń sądowych.

Literatura:

1. Jacek Hołówka, "Etyka w działaniu", Prószyński i Ska, Warszawa 2000;

2. Magdalena Pyter, Adam Balicki, "Prawo oświatowe: komentarz", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017;

3. Dariusz Skrzyński, "Nowe prawo oświatowe: zmiany organizacyjno-kadrowe: praktyczny poradnik, wzory dokumentów", Wydawnictwo ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2017;

4. Bożena Barszczewska, "Nadzór pedagogiczny: ewaluacja, kontrola, wspomaganie", Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

5. Danuta Kurzyna-Chmiel, "Podstawy prawne i organizacyjne oświaty: prawo oświatowe w zarysie", Wydawnictwo Wolters Kluwier, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

K_W06 - zna i rozumie organizację i funkcjonowanie systemu oświaty oraz podstawowe zagadnienia prawa oświatowego; międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnością; zagadnienia prawa wewnątrzszkolnego [B2.W1]

K_W11 - Zna i rozumie etykę zawodową nauczyciela, nauczycielską pragmatykę zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli; zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, wychowawcy i za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia uczniów [B.2.W2]

K_W12 - Zna i rozumie regulacje prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, formy zasady udzielania wsparcia

K_U01 - Potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela [B.2.U7]

K_K02 - sprawnie posługuje się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w pracy zawodowej, kieruje się szacunkiem dla każdego człowieka, dobrem każdego dziecka/ucznia i poczuciem odpowiedzialności za jego rozwój

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny sprawdzający znajomość treści omawianych na wykładzie, przeprowadzony w formie testu.

Na podstawie znajomości treści omawianych na wykładzie studenci mogą uzyskać następujące oceny:

5 (poprawne odpowiedzi na pytanie zadane na sprawdzianie w przedziale od 91 do 100%);

4+ (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 85 do 90%);

4 (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 75 do 84%);

3+ (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 70 do 74%);

3 (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale od 60 do 69%);

2 (poprawne odpowiedzi na pytania zadane na sprawdzianie w przedziale poniżej 60%);

Zakres tematów:

1. Etyczne i prawne zasady postępowania z osobami małoletnimi;

2. Publiczne i niepubliczne instytucje edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze;

3. Rola samorządu terytorialnego w organizowaniu i prowadzeniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej;

4. Podstawy prawne zatrudniania w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, umowy cywilno-prawne;

5. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

6. Zagadnienia odpowiedzialności etycznej i prawnej nauczyciela, wychowawcy i opiekuna;

7. Prawne podstawy organizowania i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

8. Kontakty z innymi instytucjami publicznymi zajmującymi się problemami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi;

9. Dylematy etyczne w pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 12:00 - 15:30, sala 17
Piotr Kostyło 26/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.