Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Część II Metodyka budowania dobrego klimatu w grupie 1100-POP11MB-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Ba Luvmour J., Weistar D. T., Kara A., A. (2003). Wszyscy wygramy. Gry i zabawy uczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi. Gdańsk: Wydawnictwo GWP

Baum, H. (2002). Pokonywać słabości. Zabawy wzmacniające wiarę we własne siły. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Luvmour, J.B., Weister, D. T., Kara, A. A. (2008). 49 gier i zabaw. Scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wypoczynkowych. Gdańsk: GWP.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: Praca w małych grupach polegająca na opracowaniu map myśli, treningu prowadzenia zabaw, gier i zadań służących do budowania dobrego klimatu w grupie i animowania jej działań; doświadczanie uczestnictwa w zabawach i grach przeznaczonych do animowania realizowanych podczas zajęć konwersatoryjnych pod super wizją prowadzącego, opracowaniu scenariusza animacji działań grupy, realizacji scenariusza zawierającego gry i zabawy oraz ewaluacji prowadzonych zajęć.
Literatura:

Alex, S., Vopel, K. W. (2004). Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć. Nowe zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Czaja-Chudyba, I. (2006). Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Geldard K., Geldard D. (2009) Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Warszawa: PARPA.

Jachimska, M. (1994). Grupa bawi się i pracuje. Wałbrzych: Oficyna wydawnicza UNUS.

Kozdroń A. (2014). Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. Warszawa: Difin.

Kozdroń A (2015). Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin.

Legumi, M. (2007). Techniki i sposoby animowania grup. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Nawra, H., Nawra, U. (2001). Gry i zabawy integracyjne. Wrocław: Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.

Rojewska, J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Część II. Wałbrzych: Oficyna wydawnicza UNUS.

Vopel, K. W. (2002). Umiejętności współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje Część I, II. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Efekty uczenia się:

K_W05 - student ma wiedzę z zakresu opieki, wychowania i profilaktyki uzależnień odnoszącą się do dzieci od 0 do 15 lat umożliwiającą projektowanie działań opartych na naukowych dowodach (evidence-based) ich realizację i ewaluację.

K_U06 - student potrafi rozbudzać zainteresowania dzieci/nastolatków (od 0 do 15 lat) i wspierać ich w rozwoju uzdolnień poprzez m.in. dobór treści i form proponowanej im aktywności samokształceniowej oraz promowanie ich osiągnięć; tworzyć sytuacje motywujące dzieci/nastolatków do rozwoju (w tym do nauki), analizować skuteczność tego działania i modyfikować swoje działania w celu uzyskania pożądanych efektów.

K_K10 - student jest przygotowany do inicjowania i monitorowania pracy zespołowej uczniów i sam potrafi współpracować w zespole, pełnić w nim różne role współpracując ze wszystkimi osobami w środowisku pracy (rodzicami, opiekunami, nauczycielami, innymi pracownikami np. żłobka, przedszkola, szkoły, placówki socjalizacyjnej) oraz w środowisku lokalnym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obserwacja prowadzenia przez studenta ćwiczeń i zabaw przeznaczonych do animowania działań w grupie podczas warsztatu w grupie konwersatoryjnej pod superwizją prowadzącego; umiejętności podejmowania zadań i pełnienia różnych ról, w tym do inicjowania i monitorowania pracy w zespole.

2. Ocena zadań wykonanych przez studenta podczas warsztatu lub po zakończeniu warsztatu i złożonych w wyznaczonym terminie:

a) opracowanie scenariusza zajęć przeznaczonego do budowania dobrego klimatu w grupie i animacji jej działań;

b) realizacja scenariusza zawierającego gry i zabawy oraz ewaluacja prowadzonych zajęć z dziećmi podczas praktyki.

Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione w trakcie warsztatu.Wymogiem koniecznym jest zaliczenie każdego z wymienionych zadań, w tym uzyskanie pozytywnej oceny z zadania nr 2. Zgromadzone punkty (osobno za zadanie 2a i 2b) zamieniane są na ocenę.

Uzyskanie od 51% do 61% punktów = ocena dostateczna

62% do 72% punktów = ocena dostateczna plus

73% do 82% punktów = dobra

83% do 89% punktów = dobra plus

90% do 100% punktów = bardzo dobra

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia wskazanych zadań.

Zakres tematów:

1.Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka.

2.Metody animacji życia społeczno-kulturowego grupy oraz jej czasu wolnego.

3.Projektowanie działań animacyjnych adekwatnych do potrzeb grupy i możliwości rozwojowych jej uczestników oraz włączających dzieci pochodzące ze środowisk odmiennych kulturowo.

4.Rozwijanie umiejętności prowadzenia i monitorowania działań zespołowych grupy oraz podejmowania różnych ról podczas ich realizacji.

5.Zasady etyczne w animacji działań w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 17:00, sala 126
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 16:00, sala 135
Alicja Potorska 26/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.