Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna) 1100-POP11PPP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Juul J. (2013). Agresja - nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.


Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: uczestnictwo w prowadzeniu badań naukowych
obserwacja zajęć dydaktycznych w przedszkolu


Literatura:

https://www.youtube.com/watch?v=H5pVaQi21gQ

https://www.youtube.com/watch?v=Yqi93pOJDsA

https://www.youtube.com/watch?v=fONkFtEnw40

https://www.youtube.com/watch?v=3g5UlOsq6qA

Gordon T. (2012). Wychowanie bez porażek w praktyce. Instytut Wydawniczy PAX. rozdz. III, IV,V.

Faber A., Mazlish E. (2001). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. rozdz. 1, 2, 3, 4.

Skala ECERS - 3 - wydruk od prowadzącego zajęcia.

Przykładowe scheduły obserwacyjne

Statut wybranych placówek przedszkolnych

Efekty uczenia się:

W01 - posiada wiedzę na temat struktur i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania przedszkola (K_W06)

W02 - posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej do której się przygotowuje w przedszkolu, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (K_W11)

U01 - umie diagnozować potrzeby, możliwości, zdolności każdego dziecka od 3 do 5 roku życia (K_U03)

K01 - potrafi korzystać w swojej pracy z technik informatycznych, jest gotowy do doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji zadań zawodowych (K_K13)

Metody i kryteria oceniania:

Sporządzona notatka:

- ze statutu przedszkola dotycząca celów działania placówki - 1 pkt.

- z opisu struktury zajęć odbywających się w ciągu dnia w danej placówce - 1 pkt.

Wypełniony arkusz obserwacji ECERS dla dzieci 3-5-letnich dotyczący - struktury programu (s. 50-52) 1 pkt.

Prowadzenie obserwacji i uzupełnienie arkusza obserwacyjnego dotyczącego:

- przestrzeni i wyposażenia (s. 7-18) - 1 pkt.

- codziennych czynności pielęgnacyjnyjnych (s.20-23) - 1 pkt.

- język i rozumowanie (s.24-28) - 1 pkt.

- zajęć edukacyjnych (s. 29-44) - 1pkt.

- interakcje (s. 45-49) - 1 pkt.

Wykorzystanie wybranych scheduł obserwacyjnych i podsumowanie uzyskanych wyników w postaci komentarza dotyczącego mocnych stron oraz możliwości (2 pkt.) dziecka i zakresu jego trudności (2 pkt.).

Przygotowanie notatki dotyczącej analizy strony internetowej wybranych placówek edukacji przedszkolnej od 0 do 8 pkt.

(ocena dotyczy treści, szaty graficznej, sposobu przekazu treści, przejrzystości strony po 2 pkt. za poszczególne sfery)

Liczba punktów na określoną ocenę

20-19 ocena bardzo dobra

18-17 ocena dobra plus

16-15 ocena dobra

14-13 ocena dostateczna plus

12-10 ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Przygotowanie do stosowania scheduł obserwacyjnych w placówce przedszkolnej.

2. Poznanie struktury narzędzi badawczych do badań funkcji wykonawczych dzieci w wieku przedszkolnym z perspektywy rodziców i nauczycieli.

3. Poznanie dokumentacji

4. Prowadzenie obserwacji warunków rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Uczestnictwo w prowadzeniu badań ankietowych z rodzicami bądź nauczycielami - motywowanie rodziców do udziału w badaniach, uczestnictwo w zebraniach, podczas których prowadzone będą badania ankietowe.

6. Prowadzenie diagnozy

7. Omówienie uzyskanych wyników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 11:30, sala 128
Alicja Potorska 15/16 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 11:30, sala 128
Alicja Potorska 11/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.