Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (śródroczna) 1100-POP11POW-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Brzezińska A.I. (2011). O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 10, s. 5–13.

Komorowska M., Rybotycka L. (1981). Animator przewodnikiem po sztuce i życiu. W: M. Tyszkowa (red.). Sztuka i dorastanie dziecka. Warszawa – Poznań: Wydawnictwo PWN.

Winnicott D. W. (1995). Bawienie się. Rozważania teoretyczne. W: A. Brzezińska i in. (red.). Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 215-231.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Realizacja zadań podczas pracy z grupą dzieci w szkolnej świetlicy/ klasie szkolnej w ramach praktyki pedagogicznej.
Literatura:

Czub T., 1995, Proces bawienia się i jego właściwości terapeutyczne. W: A. Brzezińska i in. (red.). Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Kas, s. 270-293.

Grochowska I., Jurzysta K., Mełieś M., Karpińska A. (2017). Zabawa jako warunek prawidłowego rozwoju dzieci i przygotowania studentów do zawodu nauczyciela - przykłady dobrej praktyki. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXVI, (z. 1), s. 235-252.

Czaja-Chudyba, I. (2006). Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kozdroń A. (2014). Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. Warszawa: Difin.

Kozdroń A. (2015). Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin.

Misiuk A. (2016). Realizacja koncepcji „Porozumienia Bez Przemocy” jako przykład edukacji alternatywnej. Państwo i Społeczeństwo, nr 2 (XVI), s. 223-235 – www.cejsh.icm.edu.pl

Vopel K.W. (2006). Poradnik dla prowadzących grupy. Teoria i praktyka dla prowadzących grupy. Kielce: Jedność. Rozdział 3, 4, 5, 6.

Efekty uczenia się:

W-1 Zna zasady prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy/ w klasie szkolnej w tym zwłaszcza zasady bezpieczeństwa i higieny, jest świadomy odpowiedzialności nauczyciela w tym zakresie [K_W11].

W-2 Posiada wiedzę na temat roli zabawy w rozwoju dzieci w wieku szkolnym i metodyki projektowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy/ w klasie szkolnej [K_W11].

U-1 Potrafi ocenić obserwowane w szkolnej świetlicy/ klasie szkolnej zajęcia ze względu na kryteria wymienione w efektach W-1 i W-2 oraz uzasadnić swoją opinię na ten temat z odwołaniem się do wiedzy naukowej i przepisów prawa [K_U02].

U-2 Na podstawie obserwacji dzieci w szkolnej świetlicy/ klasie szkolnej projektuje cele swoich zajęć, dobiera sposoby ich realizacji i korygowania ich w trakcie realizacji zgodnie z potrzebami i możliwościami ich uczestników [K_U03].

K-1 Okazuje szacunek dzieciom i współprowadzącym zajęcia w trakcie ich realizacji [K_K02].

K-2 Okazuje wrażliwość na potrzeby dzieci oraz współprowadzących w trakcie realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy lub klasie szkolnej oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez grupę i siebie samego działania pedagogiczne [K_K08].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena realizacji w placówce zleconych zadań na podstawie dokumentacji tj:

1. Złożenie w wyznaczonym terminie notatki ze spotkania z nauczycielem szkolnej świetlicy / klasy szkolnej.

2.Złożenie w wyznaczonym terminie poprawionego scenariusza zajęć animacyjnych.

3. Złożenie w wyznaczonym terminie arkusza obserwacji prowadzenia przez studenta zajęć animacyjnych.

4. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnego protokołu z obserwacji zajęć i udzielnie informacji zwrotnej zespołowi prowadzącemu zajęcia.

Zaliczenie każdego zadania oznacza uzyskanie 50% możliwych punktów za, każdy przydzielony efekt do tego zadania. Suma łącznie uzyskanych punktów zostanie przełożona na ocenę według wzoru: 51% - 61% - ocena dostateczna, 62% - 72% - cena dostateczna plus, 73% - 82% - ocena dobra, 83% - 89% - ocena dobra plus, 90% - 100% - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1.Zapoznanie się z przepisami regulującymi pracę nauczyciela świetlicy szkolnej / klasy szkolnej, zasadami pracy obowiązującymi w danej placówce i jej programem pracy [W-1].

2.Przeprowadzenie obserwacji grupy dzieci w szkolnej świetlicy/ w klasie szkolnej w celu rozpoznania potrzeb grupy, obserwacja uczestnicząca, swobodne rozmowy z dziećmi w czasie ich pobytu w świetlicy, zabawa w kontakcie z parą lub małą grupą dzieci zgodnie z ich potrzebami [W-2].

3. Rozmowa z nauczycielką w świetlicy/klasie szkolnej na temat potrzeb i zachowań dzieci [W-2].

4.Pomaganie nauczycielom w czasie dyżuru na przerwie lub wydawania obiadu w świetlicy szkolnej.

5.Zaprojektowanie w zespole studentów odbywających praktykę scenariusza zajęć animacyjnych dostosowanych do wieku rozwojowego dzieci, ich aktualnych potrzeb i etapu rozwoju grupy (korekta wcześniej opracowanego scenariusza zajęć animacyjnych zgodnie z wiedzą z zakresu metod animacji życia społeczno-kulturowego grupy i wiedzą dotyczącą potrzeb grupy dzieci, w której realizacja zajęć została zaplanowana) [U-2].

6.Przeprowadzenie własnych zajęć animacyjnych w szkolnej świetlicy / klasie szkolnej i dokonanie ich ewaluacji [K-1; K-2].

7.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez koleżanki/kolegów i udzielanie im informacji zwrotnej o odbiorze ich zajęć przez dzieci oraz propozycjach zmian [U-1].

8.Podsumowanie praktyki w placówce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 14:30, (sala nieznana)
Alicja Potorska 15/16 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 14:30, (sala nieznana)
Alicja Potorska 11/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.