Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (ciągła) w szkole podstawowej 1100-POP11PPC-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2012). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzeziński J.M., Zakrzewska M. (2010). Metodologia. (rozdział 4.1 Wprowadzenie 176-177; 4.2. Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe s. 178-207) W: Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka. Podręcznik tom 1, Gdańsk GWP.


Buzan, T. (2014). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

Faber, A., Mazlish, E. (2006). Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Faber, A., Mazlish, E. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: wyd. Zysk i Ska.

Głogowska, K. (2014). Funkcja refleksyjna i jej znaczenie w programach treningowych skierowanych do rodziców. W: H. Liberska, A. Malina, S. Suwalska-Barancewicz (red.),Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku (s. 217-227). Warszawa: Difin

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań:. Media Rodzina.

Hupp, S., Jewell, J. (2018). Rozwój Dziecka. 50 Największych Mitów. Warszawa: PWN.

Jerzak, M. (red.; 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: PWN

Kotarski, R. (2017). Włam się do mózgu. Warszawa: Altenberg.

Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2016). Psychologiczne aspekty funkcjonowania nastolatków wychowujących się w rodzinach zastępczych. W: M. Petrykowska, D. Strzała (red.), Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych (s. 391-403). Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Shanker, S., Barker, T. (2017) Self-reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Warszawa: Mamania.

Tavris, C., Wade, C. (2017). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Literatura:

Brzezińska, A.I. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka (259-379). Gdańsk: GWP.

Guziuk-Tkacz (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. (rozdział 6.1.3 Obserwacja s. 252-257; r. 7.3.3 Arkusz, dziennik i scheduła obserwacyjna s. 315-316), Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Ilg, F.L., Bates, L., Baker, S. M. (2015). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat (48-54;133-165; 247-262). Gdańsk: GWP.

Jarosz E., Wysocka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. (Rozdział 4 Sytuacja szkolna jako przedmiot diagnozy psychopedagogicznej s. 172-182; rozdział 9.2 Klasyfikacje błędów wychowawczych i kryteria ich tworzenia s. 296-300; 9.3 Podstawowe źródła błędu wychowawczego s. 300-302; 9.4 Skutki i czynniki warunkujące szkodliwość błędów wychowawczych s. 303-305) Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Jerzak, M. (red.; 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość (11-124;417-476). Warszawa: PWN.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna (212-245). Sopot: GWP.

Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka (234-286). Warszawa: PWN.

Zimbardo, P.G., Johanson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia: kluczowe koncepcje (t. II; t. III: 99-189; t.IV: 21-101; t.V:119-182). Warszawa: PWN.

https://bip.men.gov.pl/pl/akty-prawne-obowizujce

Efekty uczenia się:

U-1 na podstawie obserwacji zachowań ucznia w klasie szkolnej potrafi postawić hipotezy dotyczące jego funkcjonowania i uzasadnić je odwołując się do wiedzy psychologicznej [K_U02].

U-2 potrafi według przyjętych zasad na stanowisku pedagoga i nauczyciela wychowawcy utworzyć potrzebną w pracy pedagogicznej dokumentację [K_U02].

U-3 potrafi zaplanować i zrealizować zajęcia wychowawcze dla grupy w klasie szkolnej, do której uczęszcza uczeń na podstawie wiedzy o jego funkcjonowaniu i potrzebach [K_U05].

U-4 umie na podstawie wywiadu rozpoznać potrzeby uczniów oraz zagrożenia i trudności w ich funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i na tej podstawie projektować i/lub dobierać metody pracy w celu realizacji działań pedagogicznych [K_U05].

U-5 potrafi przeprowadzić rozmowę z uczniem, nauczycielem wychowawcą, pedagogiem / psychologiem szkolnym pracującymi z uczniem, w celu zebrania informacji dotyczących funkcjonowania ucznia w klasie szkolnej i przebiegu jego rozwoju psychospołecznego [K_U15].

U-6 potrafi zaplanować przebieg rozmowy diagnostycznej dobierając znane narzędzia diagnostyczne, poszukując w dostępnych zasobach lub tworząc własne [K_U16].

U-7 potrafi prowadzić obserwację swobodną oraz analizować zarejestrowane zdarzenia i sytuacje pedagogiczne, w oparciu o wiedzę naukową. Umie rozwiązywać typowe i nietypowe problemy związane z opieką i wychowaniem, poddając je krytycznej analizie i formułując wnioski własne [K_U02].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena realizacji na praktyce zleconych zadań na podstawie dokumentacji tj:

1. Złożenie w wyznaczonym terminie notatki ze spotkania z pedagogiem i nauczycielem wychowawcą.

2. Złożenie w wyznaczonym terminie arkusza wywiadu z pedagogiem i nauczycielem wychowawcą.

3. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnego protokołu z obserwacji wraz z opinią dotyczącą funkcjonowania psychospołecznego ucznia i jej uzasadnieniem.

4. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnego protokołu z przeprowadzonych zajęć oraz autorefleksji w formie pisemnej.

5. Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnego protokołów z rozmów wraz z opinią dotyczącą funkcjonowania psychospołecznego ucznia i jej uzasadnieniem.

6. Złożenie w wyznaczonym terminie dziennika pokładowego z obserwacji swobodnej.

Zaliczenie każdego zadania oznacza uzyskanie 50% możliwych punktów za, każdy przydzielony efekt do tego zadania. Suma łącznie uzyskanych punktów zostanie przełożona na ocenę według wzoru: 51% - 61% - ocena dostateczna, 62% - 72% - cena dostateczna plus, 73% - 82% - ocena dobra, 83% - 89% - ocena dobra plus, 90% - 100% - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1.Zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną przez: pedagoga szkolnego i nauczyciela wychowawcę i procedurami jej tworzenia [U-2].

2.Zapoznanie się z zasadami pracy obowiązującymi w danej placówce i jej programem pracy oraz najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi obowiązki pedagoga i nauczyciela wychowawcy [U-2].

3.Prowadzenie rozmowy z pedagogiem i nauczycielem wychowawcą na temat specyfiki pracy wykonywanej na obejmowanym stanowisku; najważniejszych obowiązków i zadań, stosowanych form i metod pracy z dziećmi, strategii radzenia sobie z zagrożeniami i trudnościami pojawiającymi się w funkcjonowaniu dzieci w środowisku szkolnym oraz szkolnym programem profilaktycznym [U-4].

4.Konstrukcja profilu funkcjonowania psychospołecznego ucznia w kontekście środowiska szkolnego z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej [U-1; U-5; U-6]:

4.1. Obserwowanie zachowań ucznia w klasie szkolnej i podczas przerw lekcyjnych; opracowywanie wniosków z obserwacji

4.2. Planowanie i prowadzenie rozmowy z uczniem, nauczycielem wychowawcą, pedagogiem/psychologiem szkolnym dotyczących funkcjonowania ucznia w szkole oraz pojawiających się trudności na danym etapie jego rozwoju; planowanie przebiegu rozmowy, opracowywanie arkusza wywiadu, analiza zgormadzonego materiału.

5.Przeprowadzenie zajęć wychowawczych w zespole klasowym [U-3]:

5.1. Planowanie zajęć wychowawczych; opracowanie scenariusza zajęć

5.2. Realizacja zajęć w zespole klasowym.

6.Prowadzenie obserwacji swobodnej zachowań ucznia w środowisku szkolnym z uwzględnieniem sytuacji społecznej stanowiącej kontekst dla jego zachowań [U-7]:

6.1. Rejestrowanie obserwowanych zachowań i ich analiza.

7. Podsumowanie praktyki w placówce

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 14:00, (sala nieznana)
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 15:45, (sala nieznana)
Alicja Potorska 15/16 szczegóły
2 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 15:45, (sala nieznana)
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 14:00, (sala nieznana)
Alicja Potorska 11/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.