Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeografia 1200-OS35B-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: w zakresie fitogeografii:

Jalas J., Suominen J. 1969 – 1992. Atlas Fl. Europaeae 1 – 8. Helsinki.
Meusel H., Jäger E. J., Weinert E. 1965, 1978, 1992. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora, vol. 1-3. G. Fischer Verlag, Jena.
Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Komputerowa Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

w zakresie zoogeografii:

Sempioł W. 1986. Biogeografia. WSP Olsztyn, 211 str.
Čmak J. 1999. Elementy Biogeografii. WSP Kielce, 239 str.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
warsztaty
Literatura:

w zakresie fitogeografii:

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kostrowicki A. S. 1999. Geografia biosfery. PWN, Warszawa.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. Tom I i II. PWN, Warszawa.

w zakresie zoogeografii:

Macdonald D. 1984. The encyclopedia of mammals. Facts on File Inc. 879 str.

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. 2014. Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom IV: Strunowce (Chordata), Kręgowce (Vertebrata). Wyd. MiIZ PAN, Warszawa, 580 str.

Pucek Z., Raczyński J. 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, 188 str.

Wilson DE., Reeder DM. (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) - http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Efekty uczenia się:

W_01 – rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania;

W_02 – objaśnia znaczenie taksonów endemicznych dla stopnia zróżnicowania flor i faun krain fito- i zoogeograficznych;

W_03 – rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym;

W_04 - charakteryzuje najważniejsze dla flory i fauny Polski elementy geograficzne;

U_01 – jest zdolny do rozumnego korzystania z różnorodnych materiałów kartograficznych, w tym atlasów zasięgowych, map izopoli i innych;

U_02 – interpretuje zależności między udziałem biomasy, produktywności pierwotnej i udziału form życiowych roślin, a podziałem na biomy lądowe Ziemi;

U_03 – umie sporządzać i analizować mapy rozmieszczenia roślin i zwierząt;

U_04 – przeprowadza porównawczą analizę flor i faun stosując wskaźniki liczbowe odnoszące się do różnych poziomów systematycznych;

K_01 – jest świadomy jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi;

K_02 - aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie rozwiązując problemy i wykonując powierzone zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z wykonanych ćwiczeń (w części zoogeograficznej) oraz kolokwium (w części fitogeograficznej):

50% do 60% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – dst

> 60% do 70% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – dst+

> 70% do 80% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – db

> 80% do 90% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – db+

> 90% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – bdb

Zakres tematów:

w zakresie fitogeografii:

Zróżnicowanie biomasy i produktywności pierwotnej w wybranych biomach kuli ziemskiej.

Zróżnicowanie udziału form życiowych Raunkiaera wybranych formacji roślinnych kuli ziemskiej.

Ocena flory wybranych obszarów kuli ziemskiej na podstawie wyróżnionych elementów geograficznych - zaliczanie wybranych gatunków roślin do elementów geograficznych.

Metody badania wieku i historii zasięgów ze szczególnym uwzględnieniem metody analizy pyłkowej i map izopoli.

Pionowe zróżnicowanie roślinności w górach Europy Środkowej - piętra roślinne, różnice florystyczne, charakterystyczna roślinność.

w zakresie zoogeografii:

• charakterystyka i zasięgi ssaków drapieżnych na świecie – praca indywidualna i grupowa z atlasami i wykazami gatunków, analiza zasięgów, przygotowanie tabel występowania w państwach (podpaństwach/prowincjach) zoogeograficznych oraz opisowej charakterystyki zoogeograficznej dla wybranych rodzin Carnivora;

• analiza rozmieszczenia wybranych ssaków fauny Polski: analiza wykazów stanowisk, charakterystyka systemu UTM, wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizie zoogeograficznej – praca indywidualna i grupowa z wykazem stanowisk wybranych gatunków, zajęcia w pracowni komputerowej, ustalanie adresu UTM na podstawie wykazu stanowisk, przygotowanie map zasięgu i opisu charakterystyki rozmieszczenia na obszarze Polski.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:15 - 12:45, sala 201
Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.