Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady minimalizacji i kompensacji przyrodniczej 1200-OS35ZMiKP-SP
Kurs terenowy (KT) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. Dz. U. z
2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami.
Baldy K. (red). 2003. Instrukcja czynnej ochrony płazów. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój.
Mizgajski A., Markuszewska I. (ed.), 2010: Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, Problems of Landscape Ecology, vol. XXVIII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 277.
Szwed W., Ratyńska H., Danielewicz W., Mizgajski A. 1999. Przyrodnicze podstawy kształtowania marginesów ekologicznych w Wielkopolsce. Prace Kat. Bot. Leśnej AR, 1. Poznań, ss.:144.
Jackowiak B. 2007. (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa-Poznań-Lublin.
Lubiniecki B. 2002. Przepławki i drożność rzek. Wyd. Inst. Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn, ss.: 82.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
wykład w toku problemowym
Literatura:

Furmankiewicz J., Borowiec M., Mroczyński R., Antolak M. 2013. Minimalizacje i kompensacje przyrodnicze. W: Biesiadka E., Nowakowski J.J. Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny. UWM. Olsztyn.

Nowakowski J.J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Lewandowski K., 2013. Monitoring przyrodniczy jako metoda oceny wpływu inwestycji na środowisko. W: Biesiadka E., Nowakowski J.J. Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny. UWM. Olsztyn.

Zawadzka B. 2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

Efekty uczenia się:

W01 – ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń środowiska przyrodniczego w skali globalnej, regionalnej i lokalnej (K_W10)

W02 – zna zasady minimalizacji i kompensacji przyrodniczej (K_W10)

W03 – zna metody oceny walorów przyrodniczych środowiska przyrodniczego (K_W14)

W04 – ma wiedzę na temat metod ochrony środowiska oraz form ochrony przyrody (K_W14)

U01 – rozpoznaje wybrane gatunki roślin, zbiorowiska roślinne, typy siedlisk przyrodniczych (K_U01)

U02 – charakteryzuje środowisko przyrodniczego i stopień jego przekształcenia (K_U06)

U03 – na podstawie poznanych w trakcie zajęć przykładów potrafi samodzielnie oszacować zasoby, zagrożenia i możliwości regeneracyjne przyrody wybranych obiektów (K_U09)

U04 – potrafi rozwijać swoją wiedzę na temat przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz metod minimalizacji i kompensacji przyrodniczej (K_U03)

K01 – ma postawę osoby zainteresowanej globalnymi i lokalnymi zagrożeniami przyrody (K_K08)

K02 - dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu realizowanego przedmiotu (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej.

Kryteria oceniania (wymagany zakres wiadomości): na ocenę dostateczną - 50%, dostateczną plus - 60%, dobrą - 70%, dobrą plus – 80%, bardzo dobrą - 90%.

W prezentacjach oceniane będą: adekwatność treści do tematu, wartość merytoryczna, wyczerpanie tematu, konstrukcja prezentacji, poprawność gramatyczna/stylistyczna, forma prezentacji.

Zakres tematów:

Podstawowe akty prawne i pojęcia z zakresu ochrony środowiska.

Analiza przykładowych ocen oddziaływania na środowisko.

Przykłady działań z zakresu minimalizacji i kompensacji przyrodniczych.

Zasady doboru działań z zakresu minimalizacji i kompensacji przyrodniczych.

Zasady monitoringu przyrodniczego (w trakcie i po inwestycji).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:15 - 10:00, sala 201
Barbara Waldon-Rudzionek 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.