Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP 1300-BHP36OiM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Cisło Z., Stadler S., Zawiałow H., szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowychODDK Gdańsk 2012
Cisło Z., Stalder S., Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ODDK Gdańsk 2012
Anioł A., Anioł S., Snidowski M, Materiały szkoleniowe w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, TARBONUS Kraków 2014

Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia laboratoryjne, eksperyment, dyskusja, analiza, metody aktywizujące
Literatura:

Bereznicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, OW Impuls, Kraków 2007

Bukała W., Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP, Poradnik dla ucznia, ITE – PIB radom 2008

Szlosek F., Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, ITE – PIB Radom 1995

Bukała W., Szkolenia i usługi w zakresie BHP WSIP Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

- W_01 – posiada wiedzę z zakresu teorii obiegu informacji, technik informacyjnych oraz społecznych mechanizmów dystrybucji informacji w aspekcie ich wykorzystania w prowadzeniu kursów i szkoleń.

- U_01 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi wykorzystać technologię informacyjną w różnych aspektach pracy nauczyciela (dydaktycznym, wychowawczym,

informacyjnym i komunikacyjnym, twórczym, prezentacji własnych osiągnięć, doskonaleniu zawodowym)

- U_02- potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów, posiada umiejętności dotyczące planowania, projektowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w sposób kreatywny adekwatny do założonych celów i efektów kształcenia.

- U_03- potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

- U_04- potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego, ma umiejętność, wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

- U_06 – posiada elementarne umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii graficznych i multimedialnych do tworzenia i rozwijania aplikacji komputerowych, prezentacji multimedialnych oraz witryn stron www. Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

- K_01- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, ma świadomość roli społecznej inżyniera, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w sposób powszechnie zrozumiały.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, sprawozdania, aktywność na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

- opracowanie projektu i prezentacji multimedialnej szkolenia pracowników dla wybranych stanowisk pracy w zakresie instruktażu ogólnego, szkolenia okresowego

- przykłady zastosowania technik aktywizujących na szkoleniach bhp

- źródła pozyskiwania materiałów popularyzujących problematykę BHP

- ewaluacja szkoleń i ich narzędzia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 30 (PS)
Ryszard Ostrowicki 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.