Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 1100-P-PW23TIM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Brzezińska A. (2003) Dzieci z układu ryzyka. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.) Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 11-37.
Brzezińska A. I. (2004a) Co wiemy o tym, jak rozwija się człowiek w ciągu życia? W: A. Brzezińska, E. Hornowska (red.) Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.13 - 27.
Domagała-Zyśk E. (2012) Relacje rówieśnicze uczniów z niespecyficznymi trudnościami w nauce, w: E. Domagała-Zyśk (red.) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 13- 27 (praca dostępna w Internecie).
Dykalska-Bieck, Zawadzka A.M., Lipowska M. (2017) Wychowanie w kulturze konsumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne u dzieci 5-6-letnich, „Polskie Forum Psychologiczne”, tom 22, r. 4, s. 636-655.
Fortuna P. (2015) Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę, Sopot: GWP.
Holler I. (2007) Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia: materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz dla osób prowadzących szkolenia. Warszawa, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza.
Misiuk A. (2016) Realizacja koncepcji „Porozumienia bez przemocy” jako przykład edukacji alternatywnej. „Państwo i Społeczeństwo”, (XVI) nr 2, s.223-235.
Oleś M. (2006) Psychologiczna charakterystyka dzieci o wysokim i niskim poczuciu osamotnienia. „Roczniki Psychologiczne”, Tom IX, nr 1, s.121-140.
Puchała E. (2009) Szkoła jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, część II i załącznik.
Sidor-Piekarska B. (2012), Relacje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z rówieśnikami w kształceniu niesegregacyjnym, w: E. Domagała-Zyśk (red.) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 65-80, (praca dostępna w Internecie).

Metody dydaktyczne: metody kooperatywne
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykorzystywanie technologii informacyjnej: prezentacje multimedialne z pytaniami zachęcającymi do refleksji i porządkowania wiedzy.
Zlecanie studentom zadań wymagających zastosowania specjalistycznej wiedzy naukowej do rozwiązywania hipotetycznych problemów występujących w praktyce (projektowanie interwencji pedagogicznej dotyczącej warunków rozwoju psychospołecznego dzieci z określonymi trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym - praca w kontakcie indywidualnym, praca z grupą przedszkolną / klasą szkolną.
Literatura:

Brzezińska A. I. (2005a oraz wydania późniejsze) Jak myślimy o rozwoju człowieka . W: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP, s. 5-19.

Brzezińska A. I. (2005b oraz wydania późniejsze) Jak przebiega rozwój człowieka?. W: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka . Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP, s. 21-39.

Deptuła M. (2013) Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: WN PWN, rozdz. 6, 7, 8.

Farnicka M. Liberska H. (2017) Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem – uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły. „Studia Edukacyjne”, nr 43, s. 99-112.

Kołakowski A., Pisula A. (2011) Sposób na trudne dziecko. Sopot, GWP. Rozdział 2.

Kulawska E. (2013) Uwarunkowania i konsekwencje odrzucenia dziecka w wieku szkolnym przez grupę rówieśniczą. „Seminare”, t. 33, s. 193-207.

Poćwiardowska B. (2013) Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, rozdz. 1.

Rosenberg M. (2006). Edukacja wzbogacająca życie. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, s. s. 32-76.

Seul S. (2009) Kontekst społeczny w późnym dzieciństwie a rola ucznia, Kraków: Impuls, rozdz. 1-3 i 6.

Sikorski W. (2013) Proksemika klasy szkolnej – ukryty wymiar edukacji, „Edukacja”, nr 3 (123), s. 91-105.

Siadak G. (2016) Tworzenie sytuacji sprzyjających zaangażowanej współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2(33) s. 76-88.

Smogorzewska J., Szumski G. (2015) Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria – Metodyka – Efekty, Warszawa: PWN, rozdz. 1 i 2.

Smogorzewska J. (2019) Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności, Warszawa: PWN, rozdz. 1i 2.

Smolińska-Theiss B. (2012) Dziecko w szkole – szkoła w służbie dziecka, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1, s. 11-24.

Śliwerski B. (2017) Prawo dziecka do swoich praw, „Pedagogika Społeczna”, nr 4, s. 37-58.

Efekty uczenia się:

W-1 Student potrafi podać charakterystyczne cechy praktyk edukacyjnych opartych na różnych założeniach dotyczących natury człowieka, zwłaszcza opartych na behawioryzmie, psychologii poznawczej, psychologii humanistycznej oraz podejścia poznawczo-behawioralnego [K_W03]

W-2 Student zna możliwe przyczyny zaburzeń w rozwoju przejawiające się ponadnormatywną agresją, nieśmiałością, impulsywnością. Zna przyczyny i skutki odrzucania dziecka przez rówieśników oraz rolę, jaką w tym procesie odgrywają rodzice i nauczyciele, grupa przedszkolna i klasa szkolna.[K_W21]

U-1 Student potrafi dokonać analizy sytuacji dziecka z trudnościami w realizacji zadań typowych dla swojego wieku typowych oraz w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami w przedszkolu i szkole, uwzględniając aktualną wiedzę dotyczącą przyczyn, przejawów i możliwych konsekwencji tych trudności. [K_U02]

U-2 Student potrafi sformułować cele interwencji pedagogicznej w związku z hipotetycznymi przyczynami zaburzeń w rozwoju psychospołecznym dziecka/nastolatka i podać adekwatne do nich przykłady oddziaływań adresowanych do dziecka/nastolatka, do grupy przedszkolnej/klasy szkolnej i sugestie dla rodziców. [K_U03]

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania zwiera sylabus dotyczący semestru letniego, egzamin jest w sesji letniej

Zakres tematów:

1. Koncepcja wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży w rodzinie, przedszkolu i szkole, w placówce socjalizacyjnej. Wprowadzenie do projektowania pracy profilaktyczno-wychowawczej na przykładzie klasy szkolnej.

2. Metody wspomagania rozwoju psychospołecznego dziecka w kontakcie indywidualnym: modelowanie i moralizowanie, powierzanie zadań, indukcja, „Język serca” M. Rosenberga.

3. Wspomaganie rozwoju kompetencji emocjonalnych we wczesnym dzieciństwie

4. Analiza programów wspomagania rozwoju psychospołecznego opartych na psychologii humanistycznej – „Przyjaciele Zippiego”, „Spójrz Inaczej”

5. Analiza wybranych programów uczenia umiejętności społecznych opartych na założeniach behawioryzmu - program C. Sutton, program E. McGinnis i A. Goldsteina, Przyjazna terapia behawioralna A. Kołakowskiego i A. Pisuli.

6. „Inne” dziecko w szkole – odrzucenie rówieśnicze – przyczyny, przejawy, skutki. Rola dorosłych i rówieśników w powstawaniu zjawiska stygmatyzacji dzieci odmiennych od rówieśników.

7. Zmiany w zakresie rozumienia przyczyn tego zjawiska i jego skutków oraz w koncepcjach pomagania dzieciom zagrożonym odrzuceniem i odrzucanym przez rówieśników.

8. Projektowanie działań wspierających rozwój psychospołeczny dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:00 - 17:30, sala 128
Maria Deptuła 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.