Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 1100-P-PW23TIM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Baum, H. (2002). Pokonywać słabości. Zabawy wzmacniające wiarę we własne siły. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Ba Luvmour, J., Weistar, D. T., Kara, A. A. (2003). Wszyscy wygramy. Gry i zabawy uczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Nolting, H. P. (2004). Jak zachować porządek w klasie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rosenberg, M. B. (2003). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa, Jacek Santorski & Co.

Widstrand, T., Göthlin, M., Rnstrm, N. (2005). Porozumienie bez przemocy czyli język żyrafy w szkole. Warszawa: CMPPP.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody kooperatywne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna: prezentacja schematu budowy scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Praca w małych grupach: analiza literatury; wykonanie mapy myśli; dyskusja; wypełnianie kart pracy; odgrywanie scenek; opracowanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Literatura:

Całusińska, M. (2013). Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i specjalistów. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczna.

Deptuła, M. (2016). Co uczniowie klas IV,V i IV chcieliby zmienić w swojej klasie? Swobodne wypowiedzi uczniów jako podstawa do wnioskowania o warunkach rozwoju psychospołecznego uczniów w realcjach z rówieśnikami. Przegląd Pedagogiczny. nr 2, str. 127-150.

Kołodziejczyk, J., (2005). Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji (r.1-5). Kraków: Sophia. http://www.nodnsophia.pl/download/dyscyplina-w-klasie-wydawnictwo-sophia.pdf

Kołodziejczyk, A., Czemierowska, E., Kołodziejczyk, T. (2007). Spójrz Inaczej: program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 1-3. Starachowice: Wydawnictwo ATE.

Kołodziejczyk, A., Czemierowska, E., Kołodziejczyk, T. (2008). Spójrz Inaczej: program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 4-6. Starachowice: Wydawnictwo ATE.

MacKenzie, R. J. (2008). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie (r. 1-8). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Misiuk A. (2016). Realizacja koncepcji „Porozumienia Bez Przemocy” jako przykład edukacji alternatywnej. Państwo i Społeczeństwo, nr 2 (XVI), s. 223-235 – www.cejsh.icm.edu.pl

Reddy, L. A. (2014). Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Stewart, J. (red.). (2010). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (rozdz. 2, 3). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

www.fdds.pl

Efekty uczenia się:

W-3 Student potrafi podać przykłady praktyk edukacyjnych wspierających rozwój psychospołeczny dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole adekwatnych do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju.

U-3 Student potrafi zaprojektować zajęcia w klasie szkolnej, świetlicy szkolnej lub w świetlicy środowiskowej dla dzieci/nastolatków adekwatne do potrzeb rozwojowych danej grupy wiekowej.

U-4 Student potrafi przygotować materiały dydaktyczne, karty pracy, plakaty informacyjne potrzebne do realizacji zajęć.

K-2 Student współpracuje w parach nad opracowaniem scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku szkolnym, angażuje się i dąży do jak najlepszego wykonania tej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zadań w małych grupach podczas zajęć konwersatoryjnych zleconych przez prowadzącego.

Ocena scenariusza zajęć przygotowanego zgodnie z metodyką projektowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione w trakcie zajęć konwersatoryjnych podczas prezentacji dotyczącej zasad i schematu budowy scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres tematów:

1.Zasady budowania scenariusza zajęć opiekuńczo wychowawczych z dziećmi i młodzieżą wychowującą się w różnych środowiskach – prezentacja schematu budowy scenariusza.

2. Omówienie przykładów dobrych praktyk pracy z dziećmi z zakresu wspomagania rozwoju psychospołecznego

3. Omówienie możliwych do zastosowania ćwiczeń i zabaw psychoedukacyjnych na zajęciach z dzieci i młodzieżą.

4. Opracowanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

5. Trudności w toku zajęć w grupie dzieci i młodzieży – rozwijanie wiedzy dotyczącej wprowadzania zasad grupowych, trudnych zachowań, nagłych sytuacji mogących pojawić się w toku realizacji zajęć i umiejętności radzenia sobie z nimi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:30 - 14:00, sala 120
Alicja Potorska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.