Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy kuratora sądowego rodzinnego 1100-PR23DKS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Robert Pelewicz, Czynności sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Probacja 2013 nr 3 s. 87-100.
2. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawn. Prawn."LexisNexis", Warszawa 2014.
3. Jolanta Zozula, Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji, Szkoła Specjalna, 2012, Nr 2, s. 138 – 146.
Strony internetowe:
www.mediacja.gov.pl
www.mediator.org.p
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
Literatura:

1.Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2008.

2. Heine M., Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich, Wrocław 1982.

1.Katarzyna Wojtanowicz, Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza, Studia Socialia Cracoviensia 8 (2016) nr 2 (15), s. 145–155.

2.Ewelina Jastrzębska, Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych Kwartalnik Naukowy 3(19) 2014, s.160-173.

Rozporządzenia:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1071, ze zm.,

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Postępowania Karnego, Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, ze zm.

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557, ze zm.

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. Dz. U. 2002, Nr 11, poz. 109,

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296, ze zm.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59, ze zm.

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230.

Efekty uczenia się:

U_01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy społeczne oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

 właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

 dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) [K_U01]

U_02 potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i metodyki pracy kuratora sądowego [K_U03]

U_03 potrafi prowadzić podstawowe badania społeczne w działalności kuratorskiej niezbędne dla opracowania diagnoz potrzeb podopiecznych [K_U05]

K_01 jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i metodyki pracy kuratora w rozwiązywaniu problemów podopiecznych [K_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie - średnia z trzech składowych

- obecność na zajęciach

- prezentacja z analizą przydzielonych przypadków

- ocena ciągła - przygotowanie do zajęć – czytanie literatury, wykonywanie na bieżąco zadawanych do domu prac

Zakres tematów:

Charakterystyka zadań kuratora sądowego (w ujęciu praktycznym):

1.Modele kurateli sądowej w aspekcie praktycznym

2.Wywiad środowiskowy i sposoby jego przeprowadzania

3.Sprawozdania z objęcia nadzoru w sprawach rodzinnych

4.Sprawozdania z objęcia nadzoru w sprawach alkoholowych

5.Praca kuratora z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin

6.Metoda konstruktywnej konfrontacji w pracy kuratora

7.Model „Chce-Potrafi”- jako narzędzie elastycznego i sytuacyjnego doboru potrzebnej interwencji

8.Umiejętności mediacyjne w pracy kuratora:

-Mediacje i ich typologia

-Etapy i fazy mediacji

-Techniki komunikacyjne w mediacji

-Zasady prowadzenia skutecznej mediacji

-Zastosowanie mediacji w konfliktach rówieśniczych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 241
Sylwia Jankowska-Kieć 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.