Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 1100-PR23TW-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Buber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.
Cichoń W., Wartości-człowiek-wychowanie,Kraków 1996,
Gara J., Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, WAM, Kraków 2008.
Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Toruń - Olsztyn 1996.
Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999
Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, /red./ P. Buczkowski, R. Cichocki, Poznań 1989,
Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, 1998,
Studia z Teorii Wychowania. Kupisiewicz c., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. PODRĘCZNIK, AKADEMICKI, Kraków 2012
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998
Tischner J., Myślenie według wartości, rozdział: Myślenie według wartości.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, burza mózgów, prezentacja, analiza tekstów źródłowych, gry dydaktyczne - współpraca i współdziałanie
Wykorzystanie metody " Coaching w edukacji"
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zakresie kontaktu ze studentami. Udostępnienie autorskich materiałów w sieci oraz przekazywanie wybranych treści z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Wykorzystanie w pracy ze studentami narzędzi tutorskich: kontrakt, siatka celów, pytania o wartości, 5 Why, SWOT,
Literatura:

Kubiak-Szymborska E. Zając D. Wokół podstawowych zagadnień z teorii wychowania. Bydgoszcz 2002,

Kubiak-Szymborska E. Zając D. Teoria wychowania w okresie przemian. Bydgoszcz 2008

Kubiak-Szymborska E. Zając Wychowanie w kręgu pytań. Bydgoszcz 20013

Śliwerski B., Maliszewski K., Stępkowsi D., Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia, Kraków 2019

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków 2012

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993

Pedagogika. Podręcznik akademicki. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, Warszawa 2019

Tchorzewski A., Wstęp do teorii wychowania. Kraków 2018

Efekty uczenia się:

W01 - zna podstawowe terminy: socjalizacja i wychowanie, terminy pokrewne, rozumie ich znaczenie i wzajemne związki (K_W01);

W02 - ma uporządkowaną wiedzę o wychowaniu, jego aksjologiczno-teleologicznych oraz relacyjno-prakseologicznych podstawach (K_W03);

W03 - ma podstawową wiedzę o współczesnych koncepcjach i teoriach wychowania oraz różnorodnych uwarunkowaniach procesu wychowawczego, możliwych jego zagrożeniach i nieprawidłowościach (K_W09);

W04 - ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (K_W10);

U01 - potrafi obserwować otaczającą rzeczywistość społeczną, sytuować w niej procesy wychowania, rozpoznawać je i dostrzegać ich związki z innymi procesami i zjawiskami społecznymi (K_U01);

U02 - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną o wychowaniu do analizowania i interpretowania sytuacji i problemów wychowawczych różnych środowisk (K_U02);

U03 - potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę o wychowaniu w generowaniu rozwiązań przykładowych problemów wychowawczych i przewidywać możliwe skutki proponowanych działań (K_U10);

K01 - jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowanych działań wychowawczych w środowisku społecznym (K_K03);

K02 - ma świadomość konieczności pełnienia wielorakich ról związanych z procesami wychowania człowieka i rozumie potrzebę współdziałania i współpracy z innymi podmiotami wychowania, np. rodzicami w codziennej działalności wychowawczej (K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia nastąpi poprzez:

- ocenę przygotowania i przedstawienia prezentacji,;

- ocenę aktywnego udziału w zajęciach , przygotowanie do zadań cząstkowych.

- ocenę kolokwium,

- aktywność na zajęciach.

Obecność na zajęciach (ma 2 nieobecności)

Zakres tematów:

1. Wychowanie jako spotkanie

2. Wychowanie jako proces

3. Wychowanie jako samorealizacja, samowychowanie

4. Granice wychowania

5. Ideał wychowania

6. Autorytety – znaczenie w życiu społecznym i wychowaniu

7. Treści i zadania wychowania,

8. Zasady i formy wychowania

9. Metody wychowania

10. Projektowanie sytuacji wychowawczych

11. Dziedziny wychowania

12. Dysfunkcjonalność i patologia wychowawcza

13. Specyficzne zjawiska kulturowo-cywilizacyjne tworzące konteksty wychowania:

- kultura konsumpcji,

- kult sukcesu,

- kult ciała,

- globalizacja,

- generacyjna specyfikacja tożsamości.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, sala 155
Aldona Molesztak 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.