Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa 1100-PR23PR-SP
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.
Wybrane akty prawne związane z placówką, w której student odbywa praktykę.
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zadania praktyczne w instytucjach praktyk; analiza i ocena dokumentów; obserwacja zajęć prowadzonych w placówce; konsultacje z opiekunem praktyki z placówki i opiekunem kierunkowym praktyki z ramienia uczelni.
Literatura:

Program praktyki zawodowej na kierunku: Pedagogika Resocjalizacyjna;

Dokumentacja placówki.

Metody i kryteria oceniania:

Opinia opiekuna praktyki z placówki sformułowana na podstawie dziennika praktyk i obserwacji studenta podczas realizacji programu

praktyki - W01, W02, U01, U02, U05, K01, K02;

Ocena dziennika praktyk - U03, U04.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną placówki, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów resocjalizacyjnych;

2. Zapoznanie z podstawową dokumentacją placówki;

3. Wdrażanie studentów do stosowania wiedzy merytorycznej i metodycznej w praktyce;

4. Obserwowanie przez studenta:

a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów, wychowanków i dorosłych;

b) aktywności poszczególnych uczniów, wychowanków i dorosłych;

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca, opiekun) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą oraz interakcji dorosły -dorosły;

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, w grupach osób dorosłych, ich prawidłowości i zakłóceń;

e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyki w placówce oraz prowadzonych przez niego zajęć;

f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyki w placówce różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej oraz resocjalizacyjnej;

g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci, młodzieży i dorosłych;

h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyki w placówce na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie.

5. Współdziałanie z opiekunem praktyki w placówce w:

a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa;

b) podejmowaniu działań opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych wynikających z zastanych sytuacji;

c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych.

6. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:

a) obserwowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie;

b) poznawanie uczniów, wychowanków i dorosłych, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń (w zależności od możliwości i specyfiki placówki);

c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wobec grupy i poszczególnych uczniów,

wychowanków i dorosłych (w zależności od możliwości i specyfiki placówki);

d) organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w oparciu o samodzielnie opracowywane

scenariusze/konspekty zajęć (w zależności od możliwości i specyfiki placówki).

7. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki;

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką;

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron);

d) konsultacje z opiekunem praktyki w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:00, (sala nieznana)
Monika Gołembowska 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.