Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapie w resocjalizacji - Filmoterapia 1100-PR23TWR-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: -Konieczna, E., Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', Kraków 2003.
-Wedding, D., Boyd, M., Niemiec, R, ,,Kino i choroby psychiczne. Filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne''. Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2013.

Artykuły:
-Penn, D.L., Chamberlain, C., Muser, K.T. (2003). The Effects of a Documentary Film About Schizophrenia and Psychiatric Stigma. Schizophrenia Bulletin No 2, s. 383-390.
-Gabbard, K. & Gabbard, G. O. (1987). Psychiatry and the Cinema. Chicago: University of Chicago Press.
-Wedding, D., Boyd, M. A., Niemiec, R. M. (2005). Movies and Mental Illness: Using Films to Understand Psychotherapy. Cambridge: Hogrefe & Huber.
-Soloman, G. (2001). Reel Therapy: How Movies Inspire You to Overcome Life's Problems. New York: Lebhar-Friedman Books.
-Wedding, D., Niemiec, R. M. (2003). The clinical use of films in psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 59, 207–215.
-Dermer, S. B., Hutchings, J. B. (2000). Utilizing movies in family therapy: applications for individuals, couples, and families. American Journal of Family Therapy, 28, 163-180.
-Hesley, J. W. (2000). Reel Therapy. Psychology Today, 33, 54-57.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca symulacyjna w podgrupach, ćwiczenia oparte o wykorzystanie dostępnych źródeł wiedzy filmy. Metody projektowania działań. Dyskusje.

Literatura:

-Warmuz-Warmuzińska E., Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2015.

-Kozubek. M., Filmoterapia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo „Słowo”, Gdańsk 2017.

Artykuły:

-Tylikowska. A., Filmoterapia jako narzędzie zmiany psychologicznej: możliwe mechanizmy działania i zastosowania, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2016 s. 127-141.

-Meknakyan.A, Szulc.W, Imeliński. CH., Film jako narzędzie psychoterapeutyczne – wybrane problemy, Psychiatria 2018, s.127-134.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjE6OjuvLkAhWww4sKHSSLAa8QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2%2Fjournals.viamedica.pl%2Fpsychiatria%2Farticle%2Fdownload%2F58804%2F45557&usg=AOvVaw1DKQs4W7pju6j2x94CK_Ki

Efekty uczenia się:

-student zna podstawowe zasady stosowania filmoterapii w procesie terapeutycznym.

-student zna proces tworzenia scenariusza filmoterapeutycznego.

-student potrafi interpretować i poddawać autorefleksji filmy.

-student potrafi konstruować i prowadzić warsztat filmoterapeutyczny dla różnych grup wiekowych z różnymi trudnościami na tle poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

-student potrafi przeprowadzić warsztat filmoterapeutyczny i dokonać jego analizy.

-student rozumie wartość oddziaływań filmoterapeutycznych.

-student zachowuje krytycyzm wobec przekazów medialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składaja się 5 elementów:

1.Opracowanie przez studentów scenariusza filmu psychoedulacyjnego

( max liczba w podgrupie 4 osoby).

2.Zrealizowanie scenariusza i jego prezentacja.

3.Autorefleksja pisemna każdego studenta po zrealizowaniu projektu.

4.Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne jest jedna nieobecności).

5.Pozytywna ocena przygotowanego projektu.

Zakres tematów:

Laboratorium 30 godzin: 15 godzin pracy grupowej ,5 godzin konsultacji,

10 godzin pracy nad projektem.

1. Teoretyczne wprowadzenie do filmoterapii

2. Nauka tworzenia scenariuszy filmoterapeutycznych

3. Nauka wchodzenia w role

4. Realizacja scenariuszy filmoterapeutycznych dla różnych grup wiekowych:

- emocje – radość, złość, lęk, smutek,

- uzależnienie od alkoholu, narkotyków, uzależnienie behawioralne,

- Problemy związane z funkcjonowaniem w rodzinie dysfunkcyjnej

- Problemy doświadczane przez rodziny osób chorujących psychicznie

5. Posumowanie zajęć oraz ich zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:00 - 20:00, sala 21
Karolina Nowak 11/15 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 17:00 - 20:00, sala 21
Karolina Nowak 16/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.