Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapie w resocjalizacji - socjoterapia 1100-PR24TAR-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Howarth R, Fisher P. (2005) Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży, wydawnictwo Liber, Warszawa.
• Junik W. (2006) Destrukcyjne wzory przystosowania społecznego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, W: M. Deptuła (red.) Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 338-355.
• Nowosiadły A. (2006) Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych, PARPA, Warszawa
•Dzieci alkoholików. Indywidualne plany pomocy. (2006) PARPA, Warszawa.
• Oszwa U. (2003) Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Remedium, 7/8, 20-21.
• Szczepanik R. (2016) Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym, WUŁ.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
warsztaty
Literatura:

Geldard K., Geldard D. (2009) Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Warszawa. Wydawnictwo edukacyjne

PARPAMEDIA. (Roz. 3. i 5.)

• Jagieła J. (2007) Socjoterapia w szkole. Poradnik psychologiczny, Rozdział III, Wydawnictwo Rubikon, Kraków.

• Karasowska A. (2006) Jak wychować i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Profilaktyka na co dzień. PARPA, Warszawa.

• Karasowska A. (2008) Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania- cz. I - V, Remedium, 2007-2008.

• Karasowska A. (2009) Metoda budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasą. Profilaktyka na co dzień. Wydawnictwo Edukacyjne

PARPAMEDIA, Warszawa.

• Sawicka K. (2004) Socjoterapia - model myślenia o psychokorekcji – cz.I. Remedium, 1, 22-23.

• Sawicka K. (2004) Socjoterapia - model myślenia o psychokorekcji – cz.II. Remedium, 3, 18-19.

• Sikorski W. (2014 ) Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej, PWSZ, Nysa, Roz. V i VI, IX.

• Franczyk J. L., Lasota A. (2016) Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy, Żak Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.

• Grudziewska E. (red.) (2017) Diagnoza w socjoterapii, Difin, Warszawa.

• Jankowiak B. (2016) Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Część I. Socjoterapia refleksje teoretyczne od s. 33 do s. 190 w:https://repozytorium.amu.edu.pl/.../2/Jankowiak_Socjoterapia_dodruk_10_3_2016.pdf

• Robinson B. (1998) Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa, PARPA.

• Sawicka K. (red.) (2004) Socjoterapia, Warszawa. (pierwszy rozdział).

• Sawicka K. Etyczne aspekty terapii i innych form pomocy. Remedium, 12, 30-31.

• Sawicka K., Kalinowska G. (2004) Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna Remedium, 5, 20-21.

• Sikorski W. (2014 ) Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej, PWSZ, Nysa, Roz.I .

• Wilk M. (2014) Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne. GWP, Gdańsk (Roz III, VIII, IX).

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie z zajęć, jeśli uzyska ocenę minimum dostateczną z realizacji następujących zadań:

a) opracowanie socjoterapeutycznej diagnozy indywidualnego przypadku;

b) opracowanie indywidualnego planu korekcyjnego dla wychowanka;

c) zaprojektowanie oddziaływań socjoterapeutycznych dla jednostki i dla grupy

Przy czym ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych za wykonanie powyżej wymienionych zadań odpowiadających każdemu z założonych efektów uczenia się oddzielnie. Zaliczenie efektu następuje jeśli student prawidłowo wykona zadanie w co najmniej 60%. Szczegółowe zasady oceniania poszczególnych zadań będą podane podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Koncepcja socjoterapii – polski, unikalny model tworzenia oddziaływań socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka (z zaburzeniami w sferze poznawczej, behawioralnej, emocjonalnej ze środowisk zagrożonych np. rodzin dysfunkcyjnych a zwłaszcza rodzin z problemem alkoholowym) autorstwa Jacka Strzemiecznego i wsp.)

2. Diagnoza socjoterapeutyczna - zastosowanie koncepcji socjoterapii w diagnozie indywidualnego przypadku dziecka z grupy ryzyka.

3. Projektowanie oddziaływań socjoterapeutycznych dla jednostki z uwzględnieniem specyfiki pracy socjoterapeutycznej.

4. Opracowywanie koncepcji zajęć socjoterapeutycznych dla grupy z uwzględnieniem wyników diagnozy i indywidualnych planów pomocy dziecku, oraz specyfiki procesu grupowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 16:00, sala 234
Wioletta Junik 11/14 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 16:00, sala 234
Wioletta Junik 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.