Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1300-Inf-TS47WM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kittel C. Wstęp do fizyki ciała stałego. – Warszawa: WN PWN, 1999.
2. Gumiński K. Termodynamika. – Warszawa: PWN, 1971.
3. Jaworski B.M., Dietłaf A.A. Fizyka (Poradnik encyklopedyczny). – Warszawa: WN PWN, 1998.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: W trakcie wykładów wykorzystywane są pomoce dydaktyczne umożliwiające wizualizację przekazu. Część zagadnień teoretycznych jest ilustrowana przykładami. Materiały w formie elektronicznej jest udostępniana studentom. Indywidualizacja nauczania jest realizowana podczas kontaktów internetowych oraz cotygodniowych konsultacji.
Literatura:

1. Resnik R., Holliday D. Fizyka. – Warszawa: WN PWN, 1998. T.1 i T.2.

2. Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M. Feynmana wykłady z fizyki. – Warszawa: PWN, 1971. – W 5 t.

3. Bobrowski C. Fizyka – krótki kurs. – Warszawa: WNT, 2007.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe

K_W08

Orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych teorii informacji.

K_W09

Ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki i teorii informacji.

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

Efekty przedmiotowe

W1. Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki związanych z termodynamiką;

W2. Zna zastosowania praw termodynamiki w teorii informacji;

W3. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do opisu przewodnictwa ciepła..

U1. Potrafi wykorzystać prawa termodynamiki dla tłumaczenia zjawisk i procesów cieplnych w różnych dziedzinach techniki;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów opisu zjawisk cieplnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium lub przygotowanie referatów z zakresu treści programowych realizowanych podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia organizacji zajęć dydaktycznych oraz metody i kryteria oceny studentów. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Cel i zakres przedmiotu. Oczekiwane efekty kształcenia: wiedza i umiejętności.

2. Mikro- a makro- opis ciała. Skrócony opis układu. Makroskopowy stan. Makroskopowy stan równowagi (stan termodynamiczny). Intensywne a ekstensywne wielkości. Równania stanu. Równania Clapeyrona – Mendelejewa i van der Waals’a.

3. Praca i procesy termiczne. Praca elementarna. Procesy kwasistatyczne (kwasistatyczne zmiany stanu). Zerowa zasada termodynamiki. Empiryczną temperaturą.

4. Pierwsza zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna. Pojęcie ciepła. Przykłady: praca mechaniczna przy adiabatycznych zmianach; cykl Marnota; pojemność cieplna, ciepło właściwe; prawo Hessa i prawo Kirchhoff’a; gaz doskonale (inny pogląd), związek Majer'a, prawo Poissona

5. Druga zasada termodynamiki. Procesy nieodwracalne i odwracalne. Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki przez R. Clausiusa i W. Thomsona (Kelvina) oraz K. Caratheodory i T. Afanaśjewej-Erenfest. Temperatura bezwzględna i entropia. Statystyczne tłumaczenie entropii. Pojęcie produkcji entropii.

6. Prawo Newtona wymiany ciepła między ciałem a otoczeniem. Przykłady – stygnięcia ciała i opis materiałów wybuchowych. Wstępne pojęcia o stabilności modeli fizycznych.

7. Przewodność cieplna. Pojęcie pola natężenia strumienia właściwego ciepła. Pierwsze prawo Fouriera. Drugie prawo Fouriera. Równanie przewodzenia ciepła.

8. Przypadki szczególne zagadnień przewodzenia ciepła. Warunki stacjonarne. Przewodzenie cieplne przez warstwę płaską, napór temperaturowy, przewodność cieplną, opór termicznym. Przewodzenie cieplne przez wielowarstwowe układy. Pole temperatury w warstwie za warunków brzegowych trzeciego rodzaju.

9. Entropia termodynamiczna a teoria informacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, sala 14
Yevhen Chaplya 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.