Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksploatacja dróg wodnych 1500-G-D23EDW-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Galor W., Bezpieczeństwo żeglugi na akwenach ograniczonych budowlami hydrotechnicznymi, Wyd. FRAM, Szczecin, 20002.
Mazurkiewicz B., 2009,, Encyklopedia inżynierii morskiej, Wyd. FP POiGM, Gdańsk.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz. U. Nr 77, poz. 695)
Kod CEVNI- przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych
Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, Dz. U. RP nr 212 poz. 2072 z dn. 15.12.2003
Informatory dróg wodnych, wydawane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Zarządy Dróg Wodnych Niemiec
Przepisy lokalne Urzędów Żeglugi Śródlądowej
Strona internetowa: http://www.transport.gov.pl/, www.ums.gov.pl
http://www.umgdy.gov.pl/, http://pogodynka.pl/
http://oki.rzgw.poznan.pl/; http://www.poznan.rzgw.gov.pl/
Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko –rzecznej w Polsce , pod red. A. Weintrita, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010
Konwencja SOLAS 1974, PRS 1988
Konwencja STCW 78/95


Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: wykład połączony z prezentacją multimedialną
Literatura:

Dudziak J., Teoria okrętu, Wyd. Morskie, Gdańsk 2008

Gucma S.: Inżynieria Ruchu Morskiego. Wyd. Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk 2001

Gucma S., Jagniszczak I.: Nawigacja morska dla kapitanów. Wyd. Foka, Szczecin 1997

Haber F.: Vademecum sternika i starszego sternika motorowodnego. Wydawnictwo WILGA Sp. z o.o., Warszawa 2004

Jurdziński M.: Planowanie nawigacji w rejonach ograniczonych. Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej W Gdyni,Gdynia 2003

Jurdziński M.: Podstawy nawigacji morskiej. Fundacja Rozwoju WSM Gdynia 2003

Lambor J.: Locja rzeczna. Wydawnictwo Komunikacyjne, Warszawa 1953

Mazurkiewicz B. Śródlądowe drogi wodne i budowle hydrotechniczne. Materiały pomocnicze do wykładów. Wyd. WSM Szczecin, 2002,

Puchalski H., Uciński H.: Vademecum marynarza pokładowego. Trademar Gdynia 1998

Rymarz W. Międzynarodowe prawo drogi morskiej w zarysie, Trademar, Gdynia 2015

Szozda Z., Stateczność statku morskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2013

Wróbel F., 1978, Vademecum nawigatora, Wydawnictwo Morskie,

Gdańsk.

Wróbel F.: Nawigacja morska – zadania z objaśnieniami. Wyd. Trademar 2006

Żylicz A. Statki śródlądowe. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.

Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu kryteriów bezpieczeństwa nawigacji, pod red. S.Gucmy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013

Morskie drogi wodne projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu Pod red. S. Gucmy, FPPOiGM, Gdańsk 2015

Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z1-Z45. Pod red. B. Mazurkiewicza, FPPOiGM, Gdańsk 2006

Inżynieria Ruchu Morskiego Wytyczne do projektowania morskich dróg wodnych i portów oraz warunków ich bezpiecznej eksploatacji Pod red. S. Gucmy, FPPOiGM, Gdańsk 2017

Efekty uczenia się:

W01 student stosuje terminy związane z geografią, inżynierią ruchu morskiego i nawigacją (K_W02)

W02 student klasyfikuje drogi wodne i potrafi określać ich parametry i oznakowanie (K_W03, K_W02)

W03 student potrafi poprawnie korzystać i interpretować przepisy (K_W07)

W04 student zna warunki bezpiecznej eksploatacji statków na drodze wodnej(K_W07)

W05 ma świadomość wzajemnego oddziaływania statku i akwenu na drogach wodnych(K_W02 K_W03

W06 student zna główne problemy związane z zarządzaniem ryzykiem na drogach wodnych (K_W03 K_W07)

U01 student potrafi interpretować przepisy i wytyczne dotyczące projektowania dróg wodnych i ich oznakowania (K_U07)

U02 student stosuje metody analityczne i symulacyjne do określania parametrów dróg wodnych(K_U01,K_U07, K_U08)

U03 student stosuje metody określania minimalnych bezpiecznych głębokości oraz warunków eksploatacji statków na drogach wodnych(K_U01,K_U07, K_U08)

U04 student stosuje metody wymiarowania dróg wodnych w płaszczyźnie poziomej (K_U01,K_U07, K_U08)

K01 student pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów kierunkowych , potrafi organizować proces uczenia (K_K01, K_K09, K_K10)

K02 student ma świadomość aktualizowania wiedzy odnośnie wytycznych dotyczących projektowania dróg wodnych i zarządzania bezpieczeństwem na drogach wodnych(K_K01, K_K09, K_K10)

K03 student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z projektowaniem i eksploatacją dróg wodnych(K_K09, K_K10)

K04 student potrafi pracować zespołowo i rozumie na czym polega bezpieczeństwo przebiegu pracy badawczej związanej z eksploatacją dróg wodnych (K_K06,K_K09, K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych Ocena

Odpowiedzi

0-52% – niedostateczny (2)

53-65% – dostateczny (3)

66-72% – dostateczny + (3,5)

73-85% – dobry (4)

86-92% – dobry + (4,5)

93-100% – bardzo dobry (5)

Ocena uzależniona jest od poziomu i stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

Charakterystyka typów statków, podstawowe charakterystyki i parametry eksploatacyjne statku. Wymiary główne kadłuba, linie ładunkowe, znak wolnej burty, skale zanurzenia. Przepisy i instytucje dotyczące budowy i klasyfikacji statków. Podstawy dynamiki statku - właściwości manewrowe. Siły działające na statek manewrujący, stateczność kursowa, próby manewrowe.

Przepisy prawne i wymagania techniczne dotyczące dróg wodnych.

Warunki bezpiecznej eksploatacji statków na drodze wodnej.

Wzajemne oddziaływanie statku i akwenu na drogach wodnych.

Wpływ warunków zewnętrznych na manewrowanie jednostek na drogach wodnych.

Wybrane elementy inżynierii ruchu morskiego i śródlądowego.

Nowoczesne metody zarządzania ruchem statków. VTS.

Systemy nawigacyjne stosowane do określania położenia statku na drogach wodnych ECDIS, RIS,AIS.

Monitoring i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wodnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 10
Marta Schoeneich 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.