Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki współczesnego językoznawstwa 1000-D23KWJ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Awdiejew A., Habrajska G.: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1-2, LEKSEM, Łask 2004-2006
Benenowska I.: Wartościowanie w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015
Benenowska I., Laskowska E.: Jak badać język współczesnych polityków w kontekście etyki słowa?, „Roczniki Humanistyczne” LXVI, z.6 2018, s. 7-27
De Saussure F.: Kurs językoznawstwa ogólnego, PWN, Warszawa 2002
Łuczyński E., Maćkiewicz J.: Językoznawstwo ogólne – wybrane zagadnienia, Wyd. UG, Gdańsk 1999
Paveau M.-A., Sarfati G-E.: Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, FLAIR, Kraków 2009
Polański K. (red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003
Urbańczyk S. (red.): Encyklopedia języka polskiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1999
www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-02/JK2-tokarski.pdf: R. Tokarski: Poziomy konotacji semantycznej

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, +/-prezentacja multimedialna, obserwacja
Literatura:

Awdiejew A. (red.): Gramatyka komunikacyjna, PWN, Warszawa-Kraków 1999

Bartmiński J. (red.): Językowy obraz świata, UMCS, Lublin 2006

Fisiak J.: Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, WSiP, Warszawa 1975

Heinz A.: Dzieje językoznawstwa w zarysie, PWN, Warszawa 1978

Lakoff G., Johnson M.: Metafory w naszym życiu, PIW, Warszawa 1988

Malmberg B.: Nowe drogi w językoznawstwie. Przegląd szkół i metod, PWN, Warszawa 1969

Milewski T.: Językoznawstwo, PWN, Warszawa 2009 lub inne dowolne wydanie

Puzynina J.: Język wartości, PWN, Warszawa 1992

Stelmaszczyk P.(red.): Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, LEXIS, Kraków 2008

Tabakowska E. (red.): Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, UNIVERSITAS, Kraków 2001

Efekty uczenia się:

W 01 Student rozpoznaje współczesne koncepcje badań lingwistycznych, zdaje sobie sprawę z ich roli w opisie języka;

W 02 Student opisuje główne założenia poszczególnych kierunków językoznawczych, identyfikuje nazwiska przedstawicieli, definiuje najistotniejsze pojęcia.- K_W18

U01 Student porównuje główne założenia poszczególnych szkół lingwistycznych, wyjaśnia zjawiska zachodzące w ich obrębie - K_U12

U02 odnajduje podobieństwa i różnice, formułuje krytyczne uwagi, stosuje adekwatną terminologię - K_U17

K01 Student zdaje sobie sprawę z konieczności permanentnego samokształcenia, docenia wkład polskiej myśli lingwistycznej w rozwój światowego dorobku językoznawczego.- K_K01, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

pisemna lub ustna praca zaliczeniowa – test pisemny lub zestaw pytań (dla formy ustnej)

na ocenę niedostateczną

student nie wylicza i nie rozpoznaje cech poszczególnych szkół językoznawczych, nie opisuje ich głównych założeń, nie identyfikuje nazwisk przedstawicieli, nie definiuje podstawowych pojęć

na ocenę dostateczną

student wylicza poszczególne szkoły językoznawcze, opisuje ich główne założenia, identyfikuje nazwiska przedstawicieli, definiuje podstawowe pojęcia

na ocenę dobrą

student rozpoznaje poszczególne szkoły językoznawcze, streszcza założenia, przyporządkowuje główne pojęcia i nazwiska przedstawicieli, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia

na ocenę bardzo dobrą

student rozpoznaje szkoły językoznawcze, analizuje ich główne założenia, wskazuje podobieństwa i różnice, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia, uzasadnia swoje odpowiedzi

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – Strukturalizm jako ważna podstawa współczesnego językoznawstwa.

2. Istota badań F. de Saussure’a.

3. Dokonania L. Wittgensteina i ich wpływ na współczesne badania językoznawcze.

4. Omówienie założeń wybranych szkół lingwistycznych (wg zainteresowań/potrzeb Studentów, np. gramatyka systemowa M. A. K. Hallidaya).

5. Od deskryptywizmu do generatywizmu. Lingwistyka amerykańska (omówienie wybranych zagadnień, np. gramatyka transformacyjno-generatywna N. Chomsky’ego).

6. Teorie pragmatyczne. Teoria aktów mowy.

7. Kognitywizm i funkcje metafor – teoria G. P. Lakoffa, R. Langackera.

8. Koncepcja językowego obrazu świata. Składniki i sposoby rekonstrukcji JOS.

9. Główne założenia i pojęcia gramatyki komunikacyjnej. Gramatyka komunikacyjna i jej tendencje rozwojowe.

10. Językoznawcze teorie dyskursu. Krytyczna analiza dyskursu.

11. Aksjolingwistyczny i etyczny opis wypowiedzi.

12. Przedstawiciele polskiej myśli lingwistycznej (np. M. Kruszewski, B. de Courtenay, J. Kuryłowicz, T. Milewski, R. Grzegorczykowa, J. Puzynina oraz wybrane zgodnie z zainteresowaniami Studentów).

13. Podsumowanie, uzupełnienie.

14. Zaliczenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 15
Iwona Benenowska 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.