Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia gospodarcza 1500-G23GG-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Fierla, I. (red.), 2004, Geografia gospodarcza Polski. PWE, Warszawa
2. Fierla, I. (red.), 2007, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
3. Kortus S. 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa
4. Runge, A., Runge, J. 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Videograf Edukacja, Katowice.
5. Korenik S. (red.), 2006, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
6. Rydzkowski W., Wojewódzka Król K., 1997, Transport, PWN, Warszawa.
Roczniki statystyczne Polski i woj. kujawsko-pomorskiego.
1. www.bip.gov.pl
2. www.stat.gov.pl
3. www.stat.gov.pl/bydgoszcz
4. www.mg.gov.pl
5. www.kujawsko-pomorskie.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Falkowski, J., Kostrowicki J., 2001; Geografia rolnictwa świata. – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2. Fierla, I. (red.) 2005 Geografia gospodarcza świata,

3. Wieloński A. 2005, Geografia Przemysłu, UW, Warszawa.

4. Lijewski T, 1986, Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa.

5. Taylor Z. Potrykowski M., 1982, Geografia transportu, PWN, Warszawa.

6. Filera I., (red.), 2004, Geografia ekonomiczna Polski, PWE, Warszawa.

7. Rogacki H., (red.), 2007, Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii ekonomicznej (geografii rolnictwa, geografii przemysłu, geografii transportu) [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w gospodarce światowej i jej rozmieszczeniu, charakteryzuje rozmieszczenie zasobów surowców naturalnych, sieci komunikacyjnej poszczególnych rodzajów transportu oraz zróżnicowanie przestrzenne dostępności transportu na świecie [K_W04]

W03 - student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi sektorami i gałęziami gospodarki światowej, regionami różnego rozwoju i koncentracji gospodarki [K_W05]

U01 - student oblicza podstawowe wskaźniki charakteryzujące gospodarki światowej [K_U04]

U02 - student właściwie analizuje współcześnie zachodzące procesy ekonomiczne na świecie - ich przyczyny, uwarunkowania i różnice przestrzenne [K_U06, K_U07, K_U08, K_U09]

U03 - student formułuje wnioski dotyczące rozwoju i rozmieszczenia gospodarki światowej i infrastruktury transportowej [K_U17]

K01 - student jest świadomy szybkości zachodzenia zmian w gospodarce światowej, postępu oraz procesów globalizacji gospodarki i konsekwencji z tego wynikających [K_K01, K_K02, K_K05 ]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Podstawą do zaliczenia jest osiągniecie wszystkich efektów kształcenia

Zasady oceniania: Procent prawidłowych odpowiedzi - ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

• Gospodarka. Struktura gospodarki. Wskaźniki.

• Geografia rolnictwa – przedmiot, zakres, kierunki badawcze.

• Uwarunkowania przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rolnictwa.

• Struktura regionalna rolnictwa na świecie i w Polsce.

• Globalny problem wyżywienia ludności.

• Struktura regionalna rolnictwa.

• Wyżywienie ludności.

• Geografia przemysłu, jako dyscyplina naukowa.

• Od industrializacji do reindustrializacji.

• Lokalizacja działalności przemysłowej. Czynniki lokalizacji, zmiany czynników i ich znaczenia w czasie.

• Występowanie i rodzaje surowców naturalnych. Najważniejsze obszary wydobycia poszczególnych surowców.

• Okręgi przemysłowe świata i ich charakterystyka - mówienie wybranych gałęzi przemysłowych.

• Geografia transportu, jako dyscyplina naukowa.

• Wybrane modele rozwoju sieci transportowej.

• Charakterystyka gałęzi transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy, morski. (historia rozwoju charakterystyka sieci, specyfika przewozów, najważniejszych węzłów transportowych)

• Handel zagraniczny na świecie. (kierunki przewozów, struktura towarowa, potentaci w handlu zagranicznym, pozycja Polski)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 16
Hubert Rabant 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.