Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - gleboznawstwo 1500-G24CTG-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Systematyka gleb Polski. 1989. Roczniki gleboznawcze, T. XL, Nr 3/4 Polskie Tow. Glebozn. PWN W-wa
Fotyma M., Mercik S., Faber A.,1987. Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia. PWRiL W-wa
Olaczek R. (red.). 1988. Zasoby glebowe i roślinne. PWRiL W-wa
Mannion A. M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. PWN W-wa

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
Metody dydaktyczne - inne: Objaśnienie, dyskusje problemowe, badanie organoleptyczne wybranych materiałów glebowych, wykonanie i opis profili gleb, kwalifikowanie do odpowiednich jednostek taksonomicznych i użytkowych.
Literatura:

Zawadzki S. (red.) 1999. Gleboznawstwo. PWRiL W-wa

Mocek A. i in. 2000. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. AR, Poznań

Bednarek R., Prusinkiewicz Z.,1990. Geografia gleb. PWN W-wa

Bednarek R. i in.,2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN W-wa

Uggla H., 1997. Gleboznawstwo rolnicze PWN W-wa

Efekty uczenia się:

W01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu gleboznawstwa;

W03 – zna prawa rządzące rozwojem gleb i ich powiązania z innymi elementami środowiska;

U01 – potrafi rozpoznać genezę gleb i powiązania ich cech ze zjawiskami przyrodniczymi;

U10 – potrafi samodzielnie przeprowadzić obserwację i badania gleb w terenie;

K02 – potrafi organizować i prowadzić obserwację i badania gleb w zespole;

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną na podstawie merytorycznej trafności ocen właściwości gleb i sprawności w realizacji zadań w terenie (wykonywanie odkrywki, opis, pomiar określonej właściwości gleby etc.)

Zakres tematów:

Czynniki glebotwórcze (skała macierzysta, klimat, roślinność i zwierzęta, hydrosfera, rzeźba terenu, działalność człowieka, czas) a gleba

Rozpoznawanie gleb w terenie

Przygotowanie do badań. Metody badań kartograficzno – gleboznawczych

Opis profilu glebowego. Pomiar i oznaczenie poziomów i podpoziomów morfologicznych oraz warstw, sposobów ich przejścia. Oznaczenie składu granulometrycznego za pomocą badań organoleptycznych, barwy wg atlasu Munsella, wilgotności gleb, struktury i tekstury, odczynu, zawartości węglanu wapnia, nowotworów i domieszek oraz innych właściwości. Ustalenie typu, podtypu, rodzaju i gatunku gleb, klasy bonitacyjnej, kompleksu rolniczej przydatności lub typu siedliskowego lasu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 14:15, (sala nieznana)
Mirosław Rurek 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.