Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia społeczna 1500-G35GS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: Walmsley D., Lewis G., 1997, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne. PWN, Warszawa
Rykiel Z. (red.), 1991, Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, z. 3-4, IGiPZ PAN, Warszawa
Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa
Wybrane przez prowadzącego artykuły oraz materiały zebrane przez studenta
Metody dydaktyczne - inne: Portfolio
Literatura:

Lisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Warszawa

Lisowski A., 2008, Geografia społeczna, w (red.) Jackowski A., Liszewski S., Richling A.,: Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN (str. 195 – 205)

Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Węcławowicz G., 2018 Geografia społeczna Polski, PWN

Efekty uczenia się:

K_W0; P_W01: definiuje podstawowe pojęcia oraz posługuje się ze zrozumieniem podstawową terminologią z zakresu geografii społecznej;

K_W04;P_W02: charakteryzuje różne struktury społeczne oraz objaśnia uwarunkowania ich występowania;

K_W04; P_W03: przedstawia procesy i zjawiska prowadzące do zróżnicowania poziomu życia ludności na świecie;

K_W04; P_W04: określa czynniki przyrodnicze i procesy ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe kształtujące nierówności społeczne w różnych skalach przestrzennych (międzynarodowej, regionalnej i lokalnej).

K_W05; P_W05: opisuje przestrzenne zróżnicowanie wybranych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie;

K_W05; P_W06: wymienia i charakteryzuje główne współczesne procesy społeczne w ich wymiarze przestrzennym

K_W07; P_W07: wykazuje wzajemne powiązania zjawisk, procesów i struktur społecznych w różnych skalach przestrzennych;

K_W07; P_W08 rozumie podstawowe prawidłowości dotyczące relacji między jednostkami i grupami społecznymi a przestrzenią;

K_K05; P_K01: krytycznie i rzetelnie ocenia zasób swojej wiedzy oraz docenia potrzebę i możliwości dalszego osobistego rozwoju

K_K05; P_K02: potrafi efektywnie zarządzać czasem pracy;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na podstawie zastawu pytań otwartych,

Uczestnictwo w konwersatoryjnych elementach wykładu

Zakres tematów:

1.Geografia społeczna jako nauka: przesłanki powstania geografii społecznej jako subdyscypliny naukowej. Definicja geografii społecznej. Przedmiot badań geografii społecznej i jej miejsce w systemie nauk geograficznych. Metody badań – wspólne cechy.

2.Terytorialne nierówności w poziomie życia zbiorowości społecznych. Składniki i mierniki społecznego dobrobytu, rodzaje potrzeb społecznych. Warunki bytowe, poziom żcia, jakość życia. Mierniki poziomu życia społeczeństw. Międzynarodowe nierówności w poziomie życia ludności.

3.Regionalne nierówności w poziomie życia ludności. Czynniki i procesy ekonomiczne i społeczno-kulturowe kształtujące nierówności społeczne w różnych skalach przestrzennych (międzynarodowej, regionalnej i lokalnej).

4.Doświadczanie środowiska przez człowieka: relacje materialne i niematerialne człowiek-środowisko.

5.Podejście humanistyczne w geografii. Pojęcie miejsca. Geografia kultury, krajobraz kulturowy. Przestrzeń oswojona. Tożsamość regionalna i narodowa. Więzi społeczne i terytorialne w Polsce oraz ich uwarunkowania.

6. Percepcja i poznawanie przestrzeni. Uwarunkowania procesu percepcji. Rola stereotypów w kształtowaniu wyobrażeń i postaw. Model percepcji przestrzeni. Zachowania przestrzenne człowieka. Środowisko w świadomości człowieka. 7. Mapy wyobrażeniowe i ich funkcje. Wartościowanie środowiska - mapy preferencji.

8. Percepcja miast w Polsce. Postawy człowieka wobec miasta - więź z miastem w Polsce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:30 - 16:00, sala 9
Elżbieta Szkurłat 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.