Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia fizyczna Polski 1500-G-F35GFP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Allen P.A. 2000 Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, PWN Warszawa
Martyn D. 2000 Klimaty kuli ziemskiej (Rozdział: Klimat Polski), PWN Warszawa
Stopa-Boryczka M., Boryczka J. i inni 2002 Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce: cz. XVI. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Woś A. 1996 Zarys klimatu Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Kondracki J. 1998 Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa
Stupnicka E. 1997 Geologia regionalna Polski, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972 Szata roślinna Polski, PWN Warszawa
Systematyka Gleb Polski 1989 Rocznik Gleboznawczy, t40. nr 3/4, Warszawa
Atlas Rzeczypospolitej Polski, Warszawa 1993-97
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja
Literatura:

Migoń P. 2009 Geomorfologia, PWN Warszawa

Galon R. 1979 Formy powierzchni Ziemi, WSiP

Klimaszewski M. 1961, 1963 Geomorfologia ogólna, PWN Warszawa

Klimaszewski M. 1978, 1981 Geomorfologia, PWN Warszawa

Klimaszewski M. 1994, 1995, 2002 Geomorfologia, PWN Warszawa

Kondracki J. 1998 Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa

Lorenc H. 2005 Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa

Paszyński J., Niedźwiedź T. 1999 Klimat. [w:] Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze (red. L Starkel) PWN Warszawa

Stopa-Boryczka M., Boryczka J. 2005 Klimat [w:] Geografia fizyczna Polski (red. A. Richling, K. Ostaszewska) PWN Warszawa

Woś A. 1999 Klimat Polski PWN Warszawa

Woś A. 2010 Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Starkel L. 1999 Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, PWN Warszawa

Richling A., Ostaszewska K. 2006 Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa

Kondracki J. 1994 Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne, PWN Warszawa

Mikulski Z. 1965 Zarys hydrografii Polski, PWN Warszawa

Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1997 Geografia gleb PWN Warszawa

Podbielkowski Z. 1990 Geografia roślin, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Efekty uczenia się:

K_W01 - zna podstawowe pojęcia i terminy właściwe dla studiowanego kierunku studiów

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii fizycznej

K_W03 - posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami nauk

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi związane z przemianami głównych komponentów biotycznych i abiotycznych w Polsce

K_W04 - posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi związane z przemianami głównych komponentów biotycznych i abiotycznych w Polsce

K_U01 - potrafi prawidłowo rozpoznać i zinterpretować w podstawowym zakresie zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni geograficznej

U01 - student potrafi omówić zróżnicowanie morfometryczne, klimatyczne i hydrologiczne Polski

K_U02 - potrafi dokonać podstawowej analizy Ziemi jako systemu przyrodniczego

U02 - student poprawnie formułuje wnioski na podstawie przedstawionych zagadnień

K_K01 - ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie

K01 - student jest świadomy znaczenia obszaru Polski dla funkcjonowania głównych ekosystemów w Europie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu

Student powinien osiągnąć przynajmniej w minimalnym stopniu wszystkie zakładane efekty kształcenia

0-50% - niedostateczny (2)

51-60% - dostateczny (3)

61-70% - dostateczny plus (3,5)

71-80% - dobry (4)

81-90% - dobry plus (4,5)

91-100% - bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Położenie Polski na tle Europy i reszty świata

2. Geomorfologia i budowa geologiczna Polski

3. Ukształtowanie powierzchni Polski

4. Główne procesy odpowiedzialne za rysy rzeźby - niż, wyżyny, góry

5. Podział Polski na jednostki fizyczno-geograficzne

6. Charakterystyka wybranych jednostek fizyczno-geograficznych

7. Morze Bałtyckie - główne procesy w strefie brzegowej

8. Geograficzne czynniki kształtujące klimat Polski:

- szerokość geograficzna

- położenie lądów względem mórz i oceanów

- ukształtowanie terenu

- pokrycie i zagospodarowanie terenu

9. Czynniki cyrkulacyjne kształtujące klimat Polski

- stałe i sezonowe ośrodki ciśnienia atmosferycznego kształtujące klimat Polski

- główne rodzaje mas powietrza obserwowane nad Polską (roczny przebieg częstości występowania poszczególnych mas powietrza i konsekwencje pogodowe ich napływu)

- występowanie frontów atmosferycznych w Polsce i ich wpływ na pogodę

10. Wiatr w Polsce

- dominujące kierunki wiatru i ich zmienność sezonowa

- zróżnicowanie przestrzenne i sezonowe prędkości wiatru

- wiatry lokalne

11. Cechy termiczne klimatu Polski

- zróżnicowanie przestrzenne średniej rocznej temperatury powietrza

- przebieg izoterm w kalendarzowych porach roku

- temperatury ekstremalne (absolutne maksima i minima temperatury)

- roczna amplituda powietrza

- dni o charakterystycznych warunkach termicznych (dni mroźne i bardzo mroźne, dni przymrozkowe, dni gorące i upalne)

12. Zachmurzenie i opady w Polsce

- najczęściej występujące rodzaje chmur,

- zróżnicowanie terytorialne średniej rocznej wielkości zachmurzenia ogólnego nieba

- roczny przebieg wielkości zachmurzenia nieba w różnych rejonach Polski

- przestrzenny rozkład średnich rocznych sum opadów atmosferycznych

- sezonowe zróżnicowanie wielkości opadów w Polsce

- liczba dni z opadem

13. Główne elementy środowiska geograficznego Polski na tle Europy

14. Zasoby wodne i elementy hydrografii Polski

- podział hydrograficzny Polski - zlewiska i dorzecza, zlewnie

- rzeki Polski

- typy reżimów rzecznych w Polsce, bilans wodny

- występowanie wezbrań i powodzi w Polsce, susze

- jeziora Polski

- klasyfikacje (ze wzgl na cechy wody i genezę powstania) jezior występujących w Polsce

- sztuczne zbiorniki w Polsce - charakterystyka

- wody podziemne Polski

- Jakość wód powierzchniowych i podziemnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, sala 21
Marcin Hojan 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.