Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju małego dziecka 1100-P-PW24WR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Dolto F. (2002). Zrozumieć dziecko. Rozmowy o wychowaniu. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Sopot: GWP, rozdziały od 2.3 do 2.12
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody kooperatywne
wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Przygotowanie projektu wspomagania rozwoju małego dziecka - case study
Literatura:

2. Eichelberger W. (2005). Ciałko. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, s. 7-80

3. Hoffman M. L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: GWP, rozdział II-IV.

4. Kaja B. (2010). Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP, rozdział I-II

5. Kielar-Turska M. (2003). Analiza pola semantycznego termonów związanych ze wspomaganiem rozwoju. W: Barbara Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokreacja. Tom 5. Bydgoszcz: Wydawnictwo AB.

6. Łobocki M. (1985) Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia, rozdz. II, III.

7. Obuchowska I. (1997) Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: Refleksje i propozycje, [w:] red. B. Kaja Wspomaganie rozwoju psychostymulacja i psychokreacja. Tom I, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 36-46.

8. Okoń W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie Żak - wybrane pojęcia odnoszące się do diagnozy i wspomagania rozwoju.

9. Ostoja-Zawadzka K. (1999). Cykl życia rodzinnego. W: B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo UJ.

10. Poćwiardowska B. (2012). Jak pomagać rodzicom doceniać dziecko? W: Wychowanie Na Co Dzień, nr 10-11, s. VI-X.

11. Poćwiardowska B. (2013). Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 19-3, 87-136, 176-212.

12. Poćwiardowska B. (2014). Współpraca rodziców i nauczycieli a jakość życia dzieci i młodzieży W: Chowanna nr 1.

13. Poćwiardowska B. (2020). The preventive dimension of executive function in preschool children, materiały nieopublikowane autorki tekstu.

14. Powell B., Cooper G., Hoffman K., Marvin B. (2015). Krąg ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic-dziecko. Kraków: Wydawnictwo UJ. rozdział III-VIII

Efekty uczenia się:

W_01 student/ka zna podstawowe teorie dotyczące wychowania małych dzieci i rozumie różnorodne uwarunkowania i zakłócenia tych procesów [K_W09]

W_02 student/ka posiada wiedzę o warunkach sprzyjających rozwojowi psychospołecznemu małych dzieci tworzonych w placówkach wczesnej edukacji oraz zna metody pracy z małymi dziećmi i oddziaływania adresowane do ich rodziców i opiekunów [K_W21]

U_01 student/ka potrafi zastosować metody i techniki pracy z małymi dziećmi uczęszczającymi do placówek wczesnej edukacji sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu [K_U22]

K_01 student/ka kieruje się zasadami etycznymi przy wyborze metod i technik pracy z małymi dziećmi i/lub oddziaływań adresowanych do ich rodziców i opiekunów. Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi podczas posługiwania się technikami i metodami pracy z małymi dziećmi [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

Test sprawdzający wiedzę oraz zaprojektowanie procesu wspomagania rozwoju małego dziecka na podstawie opisu zachowania dziecka i jego sytuacji.

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów za każde zadanie przypisane do poszczególnych efektów.

Zakres tematów:

1. Zarys teoretycznych ram wspomagania rozwoju małych dzieci.

2. Etapy życia rodziny w kontekście zadań rozwojowych małego dziecka.

3. Współpraca z rodzicami – budowanie zaufania i bezpieczeństwa w relacjach z rodzicami.

4. Metody wspomagania rozwoju: psychoruchowego Weroniki Sherborne, moralnego M. Hoffmana (2006).

5. Programy wspomagania rozwoju: interwencja wzmacniająca przywiązanie Krąg ufności B. Powell, G. Cooper, K. Hoffman, B. Marvin, trening umiejętności wykonawczych P. Dawson i R. Guare (2012).

6. Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym B. Poćwiardowskiej.

7. Projektowanie działań wspierających rozwój małego dziecka w oparciu o pracę z rodzicami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 128
Blanka Poćwiardowska 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.