Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju małego dziecka 1100-P-PW24WR-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Dolto F. (2002). Zrozumieć dziecko. Rozmowy o wychowaniu. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
2. Geldard K., Geldard D. (2009) Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Warszawa: PARPA.
3. Hamer H. (1999). Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować. Warszawa: Wydawnictwo Veda.
4. Hoffman M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny, tłum. O. Waśkiewicz. Gdańsk: GWP.
5. Kwaśny A., Trąbińska-Haduch M. (2001) Scenariusz zajęć. Bez klapsa- jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
6. Rosenberg M. B. (2003) Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, r. 3, 4, 5.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca indywidualna i małych grupach. Ćwiczenia interaktywne – praca z tekstem, kartami pracy, mapa myśli, burza mózgów, odgrywanie ról, dyskusja.
Literatura:

1. Bolton R. (2002). Bariery na drodze komunikacji. W: J. Stewart (red.). Mosty zamiast murów. Warszawa: PWN, s. 174-186.

2. Bolton R. (2004). Jak żyć z ludźmi. Program Profilaktyczny dla młodzieży. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej MEN

3. Brownell J. (2010). Reagowanie na komunikaty, w: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalne. Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 225-234.

4. Deptuła M., Potorska A., Borsich Sz. (2018) Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN, s. 41-60; 72-92.

5. Gordon T. (2007) Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. Rozdział 3,4.

6. Telka L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 82-119, s. 166-184.

7. Poćwiardowska B. (2012). Jak pomagać rodzicom doceniać dziecko? Wychowanie Na Co Dzień, nr 10-11, s. 6-10.

8. Sadowska K. (2018). Wczesnodziecięca edukacja w żłobku. Obraz i postrzeganie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 167-230.

Efekty uczenia się:

W_02 student/ka posiada wiedzę o warunkach sprzyjających rozwojowi psychospołecznemu małych dzieci tworzonych w placówkach wczesnej edukacji oraz zna metody pracy z małymi dziećmi i oddziaływania adresowane do ich rodziców i opiekunów [K_W21]

U_01 student/ka potrafi zastosować metody i techniki pracy z małymi dziećmi uczęszczającymi do placówek wczesnej edukacji sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu [K_U22]

K_01 student/ka kieruje się zasadami etycznymi przy wyborze metod i technik pracy z małymi dziećmi i/lub oddziaływań adresowanych do ich rodziców i opiekunów. Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi podczas posługiwania się technikami i metodami pracy z małymi dziećmi [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

Zrealizowanie zadań w małych grupach zleconych przez prowadzącego podczas konwersatoriów i ich ewaluacja.

Otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zawierającego zadania przypisane do przewidzianych dla konwersatoriów efektów uczenia się, uzyskanie więcej niż 50% pkt przewidzianych dla danego efektu uczenia się.

Zakres tematów:

1. Dobre praktyki w zakresie wczesnej profilaktyki rozwoju psychospołecznego małych dzieci – przykłady wybranych metod pracy z małymi dziećmi i ich opiekunami/rodzicami:

a) koncepcja tworzenia warunków sprzyjających realizacji zadań rozwojowych dzieci uczęszczających do placówek wczesnej edukacji,

b) model wczesnodziecięcej edukacji L. Telki oparty na koncepcji towarzyszenia dziecku w rozwoju – metoda projektu w pracy z małymi dziećmi,

c) model pracy z małym dzieckiem w placówce wczesnej edukacji i jego rodziną na przykładzie autorskiej koncepcji Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim – metoda spowolnienia i podążania za dzieckiem,

d) Model wczesnej edukacji i opieki w koncepcji A. I. Brzezińskiej i Jej Zespołu – metoda swobodnej eksploracji, zabawy spontanicznej, nauki okolicznościowej,

e) Program Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – metody pracy z rodzicami małych dzieci,

2. Rozwijanie umiejętności w zakresie wyżej wymienionych, wybranych metod pracy z małymi dziećmi i ich opiekunami/rodzicami.

3. Wizyta studyjna w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 155
Alicja Potorska 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.