Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza warunków rozwoju dziecka 1100-P-PW23DWR-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Appelt, K. (2013). Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka?. W: A. I. Brzezińska (red), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia człowieka (s. 95-131). Gdańsk: GWP.

Czub, M. (2014). Rozwój dziecka wczesne dzieciństwo. W: A. I. Brzezińska (red), Niezbędnik dobrego nauczyciela, seria I – rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, tom I. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych www.eduentuzjasci.pl

Hajnicz, W. (2004). Obserwacja pedagogiczna a oczekiwania pedagoga. W: T. Ogrodzińska (red), Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci. Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Krauze- Sikorska, H., Kuszak, K., Rura, G., Sadowska, K. (2016). Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji: źródła wsparcia i zagrożeń. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Święcicka, M. (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny, (red). Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Suchańska A. (2007) Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej (r. 2, 3, 4). Warszawa: WAiP.

Telka, L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – dspace.uni.lodz.pl

7. www.ersi.info

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
Metody dydaktyczne - inne: Praca w małych grupach nad zadaniami zleconymi na zajęciach i dyskusja:
przygotowywanie przez studentów map myśli na podstawie analizy literatury, prezentacja multimedialna (projekcja filmu, nagrań wywiadów diagnostycznych, zdjęć poglądowych); analiza materiału diagnostycznego; ćwiczenia w identyfikowaniu wskaźników kontaktu diagnostycznego, ćwiczenia w projektowaniu postępowania diagnostycznego (budowaniu pytań do wywiadu i wskaźników do oceny warunków do rozwoju
psychospołecznego dzieci i/lub ich efektów rozwoju).
Pokaz i analiza gotowych narzędzi do badania warunków i efektów rozwoju.

Literatura:

Cryer, D., Harms, T., Riley, C. (2003). All about the ECERS-R. Pact House Publishing. str. 35-44,317-327, 367-377.

Czub, M. (red.). (2014). Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat (r. 1,2,4,5,6). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych – www.eduentuzjasci.pl

Czub, M. Matejczuk, J. (2015). Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa (r. 3, 6). Warszawa: Wydawnictwo IBE – www.eduentuzjasci.pl

Deptuła M., Potorska A., Borsich Sz. (2018). Wczesna Profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. (r. 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3). Warszawa: PWN.

Deptuła, M., Misiuk, A. (2016). Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (r. 3, 5). Warszawa: PWN.

Hornowska, E., Brzezińska, A. I., Appelt, K., Kaliszewska-Czeremska, K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania (r. 2, s. 29-48, r. 3, s. 51-76). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mather, S., Linskey, F., Seddon, J., Sylva, K. (2007). Using quality rating scales for professional development: experiences from the UK. International Journal of Early Years Education, Vol. 15, (No. 3), s. 261-275.

Mielcarek, M., Ratajczak, A. (2014). Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. W: A. I. Brzezińska (red), Niezbędnik dobrego nauczyciela, seria IV – Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych – www.eduentuzjasci.pl

Potorska, A. (2016). Przegląd narzędzi do badania kontekstu rozwoju dzieci do lat trzech. Teraźniejszość-Człwoiek-Edukacja, tom. 19, nr. 4 (76), s. 115-135.

Smykowski B. (2013). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?. W: A. I. Brzezińska (red), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia człowieka (s. 165-205). Gdańsk: GWP.

Sylva, K., Taggart, B., Siraj-Blatchford, I., Vasiliki, T., Ereky-Stevens, K., Gilden, R., Bell, D. (2007). Curricular quality and day-to-day learning activities. International Journal of Early Years Education, Vol. 1, (No.1), s. 49-65.

Szustrowa, T. (2005). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja (r. 1,2,4). Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Efekty uczenia się:

W3-Student zna etapy postępowania diagnostycznego wg strategii ilościowej i realizowane w ramach danego etapu czynności. Zna metody badań i wybrane narzędzia badawcze, którymi może się posłużyć pedagog w badaniach z udziałem dzieci ich rodziców i opiekunów/nauczycieli. [K_W12]

U2: Student potrafi wymienić zasady etyczne, których należy przestrzegać w trakcie projektowania i realizacji diagnozy pedagogicznej oraz podać przykłady świadczące o ich respektowaniu lub łamaniu. [K_U12]

U3: Student pracując w zespole potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne w środowisku szkoły obejmujące badanie warunków i efektów rozwoju psychospołecznego. W projekcie uwzględnia gotowe narzędzia i konstruuje własne [K_U03]

K-1: Student stosuje zasady etyczne w projektowanym przez siebie postępowaniu diagnostycznym [K_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja w małych grupach zadań zleconych przez prowadzącego i otrzymanie za nie pozytywnej oceny [U-3; K-1]

Otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zawierającego zadania przypisane do przewidzianych dla konwersatoriów efektów uczenia się, warunkiem jest uzyskanie więcej, niż 50% pkt przewidzianych dla danego efektu uczenia się

[W-3; U-2]

Ocena końcowa jest wypadkową ocen każdego z zadań. Warunkiem koniecznym jest zaliczenie każdego z nich.

Zakres tematów:

1. Zasady etyczne i wybrane procedury prowadzenia diagnozy warunków rozwoju psychospołecznego małych dzieci tworzonych im w różnych środowiskach.

2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego – rozwijanie umiejętności budowania i podtrzymywania kontaktu diagnostycznego w badaniu warunków rozwoju psychospołecznego małych dzieci.

3. Koncepcja diagnozy kontekstu rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym:

3.1. Technika obserwacji: konstruowanie arkusza obserwacji efektów rozwoju małych dzieci; rozwijanie umiejętności doboru zmiennych i ich operacjonalizacji, kategorii i wskaźników oraz analizy zgromadzonego materiału.

3.2. Technika obserwacji: konstruowanie arkusza obserwacji warunków społeczno-emocjonalnych, przestrzennych i materialnych tworzonych małym dzieciom w różnych środowiskach; rozwijanie umiejętności doboru zmiennych i ich operacjonalizacji, kategorii i wskaźników oraz analizy zgromadzonego materiału.

3.3.Technika wywiadu: konstruowanie arkusza wywiadu z opiekunem/rodzicem małych dzieci do oceny warunków rozwoju społeczno-emocjonalnego tworzonych w różnych środowiskach; rozwijanie umiejętności budowania pytań, prowadzenia wywiadu i analizy zgromadzonego materiału.

4. Przegląd narzędzi stosowanych w badaniach nad kontekstem rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 12:30 - 14:00, sala 129
Alicja Potorska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.