Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa 1500-RDW12P-SP
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura uzupełniająca zaprezentowana przez opiekuna w podmiocie z instytucji / przedsiębiorstwa wybranego do realizacji ww. praktyk.

Internet.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Indywidualne w zależności od instytucji / przedsiębiorstwa wybranego na realizację praktyki zawodowej oraz opiekuna praktyki w tym podmiocie.
Literatura:

Regulamin Praktyk na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 r.)

Program praktyki zawodowej dla studentów kierunku rewitalizacja dróg wodnych studiów stacjonarnych inżynierskich pierwszego stopnia,

Literatura podstawowa zaprezentowana przez opiekuna w podmiocie z instytucji / przedsiębiorstwa wybranego do realizacji ww. praktyk.

Efekty uczenia się:

W01 - posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W06];

W02 - posiada podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych stosowanych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W08];

W03 - zna podstawę prawną oraz sposób funkcjonowania i zarządzania w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W10];

W04 - rozumie zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii podczas realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W13];

W05 – posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych aspektów funkcjonowania instytucji / przedsiębiorstwa [K_W05, K_W12]

W06 - zna kategorie i klasy oraz rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych, ma podstawową wiedzę z zakresu żeglugi i nawigacji [K_W07, K_W07, K_W11]

U01 - pozyskuje informacje z różnych źródeł, z zakresu rewitalizacji dróg wodnych, w celu wyciągnięcia wniosków w czasie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U04];

U02 - wykorzystuje narzędzia i metody badawcze (metody statystyczne, techniki informatyczne) poznane w toku studiów do realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U02];

U03 - wykonuje zlecone proste zadania praktyczne lub pomiary w czasie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U04];

U04 - wykorzystuje język specjalistyczny (polski i obcy) w porozumiewaniu się w środowisku zawodowym oraz w dyskursach naukowych ze specjalistami w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U14];

U05 - przygotowuje dobrze udokumentowane problemowe opracowywania pisemne związane z rewitalizacją dróg wodnych, przygotowuje prezentację związaną z pracą w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U10, K_U11];

U06 - wykonuje pracę w instytucji / przedsiębiorstwie w oparciu o obowiązujące rozwiązania techniczne i prawne w zakresie dróg wodnych [K_U13];

U07 - wykorzystuje wiedzę zakresu BHP w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U13];

K01 - potrafi współdziałać w grupie, dba o dobrą jakość wykonywanej przez siebie pracy z zachowaniem zasad ergonomii w instytucji / przedsiębiorstwie dla realizacji zamierzonych celów [K_K05];

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania są zgodnie z Programem praktyki zawodowej, tj. na ocenę końcową składa się: przedstawiona opinia (ocena wystawiona przez opiekuna w placówce, zatwierdzona przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę) – 25%, dokumentacja praktyki (Dziennik praktyki zawodowej) sporządzona przez studenta oraz portfolio dokumentujące zdobycie doświadczenia przez studenta – 50% oraz wyniki kontroli z przebiegu praktyki zawodowej w instytucji / przedsiębiorstwie – 25%.

Zakres tematów:

Treści programowe realizowane w czasie praktyki zawodowej wynikają bezpośrednio ze specyfiki instytucji / przedsiębiorstwa wybranego do realizacji ww. praktyki. Przedmiotowy wykaz działów kompetencyjnych, w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach, preferowanych do odbycia praktyk zawodowych:

• gospodarowanie wodą,

• żegluga śródlądowa,

• hydroenergetyka.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i ich przygotowania do pracy zawodowej, m.in. pod kątem:

• zapoznania studentów z całokształtem pracy instytucji publicznych i przedsiębiorstw z zakresu działalności rewitalizacji dróg wodnych,

• pogłębienia dotychczasowo zdobytej w ramach zajęć dydaktycznych merytorycznej wiedzy z zakresu rewitalizacji dróg wodnych,

• rozwijania praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej oraz poznania własnych możliwości na rynku pracy,

• wykształcenie umiejętności pracy zespołowej oraz nawiązanie własnych kontaktów zawodowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Hubert Rabant 7/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.