Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie specjalistyczne (j. angielski) 1000-F-L11TSA-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bagińska, Ewa (red.) (2011), Leksykon prawa cywilnego – część ogólna. 100 podstawowych haseł. Warszawa
Cieślak, Wojciech, Woźniewski, Krzysztof (red.) (2012), Leksykon prawa karnego procesowego. 100 podstawowych pojęć. Warszawa
Daniluk, Paweł (red.) (2011), Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć. Warszawa
Kilian Alina/Kilian, Agnieszka (2014), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, t. 1-2. Warszawa
Kocot, Wojciech (red.) (2005), Elementy prawa. Podręcznik. Warszawa
Sander, Gerald G. (2004), Deutsche Rechtssprache. Ein Arbeitsbuch. Tübingen
Weber, Klaus (red.) (2014), Creifelds Rechtswörterbuch. München

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
Metody dydaktyczne - inne: Objaśnienia, metoda audiowizualna (Internet), metody poszukujące (ćwiczenia kontrolowane, dyskusja, analiza)
Literatura:

Białek, Edward/Kos, Józef (1998), Z umową po sukces. Wrocław

Iluk, Jan/Kubacki, Artur Dariusz (2006), Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Warszawa

Kołsut, Sławomira (2000), Politik und Recht auf Deutsch. Warszawa

Kubacki, Artur Dariusz (2012), Tłumaczenie poświadczone. Warszawa

Poznański, Janusz (2007), Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa

Schwierskott, Ewa (2009), Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Warszawa

Efekty uczenia się:

U01

ma zaawansowane umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki (K2A_U09)

K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji tłumaczeniowych (K2A_K01)

K02

jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, także z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie (K2A_K02)

K03

docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku polskim i w języku niemieckim (K2A_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne i regularne uczestnictwo w zajęciach, prace domowe, pisemne prace zaliczeniowe, systematyczna obserwacja

Zakres tematów:

. Wprowadzenie

- język prawa jako język specjalistyczny

- terminologia translatoryczna

- prezentacja specjalistycznych leksykonów, słowników oraz tekstów paralelnych

- główne gałęzie prawa i ich krótka charakterystyka

2. Prawo cywilne

- podstawowe akty prawne niemieckiego i polskiego prawa cywilnego

- podstawowe terminy (osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnych, oświadczenie woli, roszczenie, świadczenie, umowa, itd.)

- tłumaczenie zdań oraz krótkich tekstów zawierających terminologię prawa cywilnego

- analiza translatów

3. Prawo postępowania cywilnego

- podstawowe akty prawne niemieckiego i polskiego prawa postępowania cywilnego

- przebieg polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego

- podstawowe terminy (postępowanie cywilne, postępowanie procesowe, postępowanie nieprocesowe, sąd, właściwość sądu, orzeczenie, wyrok, postanowienie, powód, pozwany, pismo procesowe, pozew, itd.)

- tłumaczenie zdań oraz krótkich tekstów zawierających terminologię prawa postępowania cywilnego

- analiza translatów

4. Prawo karne

- podstawowe akty prawne niemieckiego i polskiego prawa karnego

- podstawowe terminy (odpowiedzialność karna, usiłowanie, przygotowanie, społeczna szkodliwość czynu, bezprawność czynu, wina, przestępstwo, zbrodnia, występek, kara, itd.)

- tłumaczenie zdań oraz krótkich tekstów zawierających terminologię prawa karnego

- analiza translatów

5. Prawo postępowania karnego

- podstawowe akty prawne niemieckiego i polskiego prawa postępowania karnego

- przebieg polskiego i niemieckiego postępowania karnego

- podstawowe terminy (proces karny, organ procesowy, strona procesowa, oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, pokrzywdzony, podejrzany, oskarżony, skazany, obrońca, akt oskarżenia, przesłuchanie, itd.)

- tłumaczenie zdań oraz krótkich tekstów zawierających terminologię prawa postępowania cywilnego

- analiza translatów

6. Prawo rodzinne

7. Prawo spadkowe

8. Wybrane zagadnienia z zakresu medycyny sądowej

9. Praca tłumacza przysięgłego w sądzie na przykładzie rozprawy karnej

10. Formalne i merytoryczne zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych

11. Korespondencja handlowa (umowa kupna-sprzedaży, umowa o pracę, umowa najmu, umowa leasingowa)

- tłumaczenie zdań oraz listów handlowych zawierających wyrażania występujące w korespondencji handlowej

- analiza translatów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 316 (PK)
Izabela Bawej 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Grabowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.