Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia i oceanografia 1500-G24HiO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Byczkowski A., 1999. Hydrologia, tom I i II, SGGW, Warszawa.
Chełmicki W., 2001. Woda: zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Czaya E., 1987. Rzeki kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.
Kajak Z., 2001. Hydrobiologia – limnologia: Ekosystemy wód śródlądowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Mikulski Z., 1998. Gospodarka Wodna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Metody dydaktyczne: wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Część tematów zostanie zrealizowana przy pomocy metod nauczania zdalnego.
Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2007. Hydrologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 – student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu hydrologii [K_W01];

W02 - student posiada ogólną wiedzę o środowisku wodnym oraz potrafi zdefiniować jego cechy wpływające na funkcjonowanie przyrody [K_W05];

W03 - student dostrzega potrzebę prowadzenia obserwacji hydrologicznych, jako podstawy dla racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi [K_W08];

W04 – student potrafi wymienić i opisać zjawiska ekstremalne związane ze środowiskiem wodnym [K_W13];

U01 – student potrafi rozpoznać i zinterpretować w podstawowym zakresie zjawiska i procesy zachodzące w środowisku wodnym [K_U03];

K01 – student dostrzega problemy związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz dostrzega zagrożenia związane z antropopresją [K_K04].

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych odpowiedzi - Ocena

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Przedmiot hydrologii i historia jej rozwoju jako nauki. Zasoby wodne hydrosfery, obieg wody, cykl hydrologiczny i jego bilans.

2. Systemy hydrograficzne. Zlewnia, dorzecze, zlewisko.

3. Wody powierzchniowe płynące - cieki naturalne i sztuczne, profil podłużny i spadek cieku, parametry morfometryczne rzeki. Rzeki na świecie i w Polsce.

4. Charakterystyka odpływu rzecznego. Stany wody i przepływ, hydrogram odpływu, wezbrania i niżówki, ustroje rzeczne.

5. Obszarowe obiekty hydrograficzne (wody stojące). Jeziora, zbiorniki wodne naturalne i sztuczne, zanikanie jezior, miary jeziorności, termika wód jeziornych. Jeziora na świecie i w Polsce.

6. Wody podziemne, ich geneza, charakterystyka i rodzaje. Wypływy wód podziemnych.

7. Obszary zabagnione, mokradła stałe i okresowe, torfowiska.

8. Lodowce, ich powstawanie i typy. Wieloletnia zmarzlina.

9. Zasoby wodne oceanu. Podział wód słonych. Prądy morskie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 9
Danuta Szumińska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.