Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia i oceanografia 1500-G24HiO-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Byczkowski A., 1999. Hydrologia, SGGW, Warszawa,
Chełmicki W., 2001. Woda: zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,
Hydrologia dynamiczna, 1997. Soczyńska U. (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,
Kajak Z., 2001. Hydrobiologia – limnologia: Ekosystemy wód śródlądowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,
Mikulski Z., 1998. Gospodarka Wodna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2007/ Hydrologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Bajkiewicz-Grabowska E., 2002. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 – student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu hydrologii [K_W01];

W02 - student posiada ogólną wiedzę o środowisku wodnym oraz potrafi zdefiniować jego cechy wpływające na funkcjonowanie przyrody [K_W05];

W03 - student dostrzega potrzebę prowadzenia obserwacji hydrologicznych, jako podstawy dla racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi [K_W08];

U02 – student wykonuje zadania analityczne z wykorzystaniem danych hydrologicznych przy użyciu programów: QGIS, MSExcel i Statistica [K_U11];

U03 – student wyciąga wnioski dotyczące przebiegu procesów hydrologicznych oraz zagrożeń związanych z antropogenicznym przekształceniem stosunków wodnych na podstawie zebranych i opracowanych danych o środowisku wodnym oraz potrafi wykorzystać tą wiedzę do określenia zasad zagospodarowania danego obszaru [K_U12, K_U13, K_U18];

K01 – student dostrzega problemy związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz dostrzega zagrożenia związane z antropopresją [K_K04].

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach.

Ocena wystawiona jest na podstawie:

- ocen wykonanych poprawnie ćwiczeń (waga 50%)

- ocen raportu i prezentacji dotyczących wybranego zagadnienia (waga 30%)

- obecności i aktywności na zajęciach (waga 20%).

Zakres tematów:

1. Zlewnia jako podstawowa jednostka przestrzenna w hydrologii, wyznaczanie powierzchniowych działów wodnych, podstawowe charakterystyki zlewni.

2. Profil podłużny rzeki, wyznaczanie profilu, obliczenia spadku podłużnego.

3. Metody pomiaru natężenia przepływu,

4. Przekrój poprzeczny koryta rzeki w profilu wodowskazowym, stany i przepływy charakterystyczne, wezbrania i niżówki.

5. Bilans wodny w zlewni w roku hydrologicznym.

6. Plan batymetryczny jeziora, charakterystyki morfometrii misy jeziornej.

7. Termika wód jeziornych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 31
Danuta Szumińska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.