Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne 1400-Kr11PK-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2015.
2. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2017.
3. Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2016.
4. Marek A., Konarska-Wrzosek V., Prawo karne, Warszawa 2017.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: -
Literatura:

Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.

2. Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak i K. Wiak, Warszawa 2018.

3. Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.

4. Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

5. Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2018.

6. Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.

7. Prawo karne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Warszawa 2016.

8. Prawo karne, red. A. Grześkowiak i K. Wiak, Warszawa 2015.

9. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2015.

Aktualne akty prawne dotyczące problematyki poruszanej w ramach przedmiotu prawo karne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W01: zna i rozumie miejsce prawa karnego w polskim systemie prawnym (K_W05).

W02: zna i rozumie cechy człowieka determinujące popełnianie przestępstw, stawanie się ich ofiarą, podejmowanie zachowań patologicznych, w tym autodestrukcyjnych (K_W06).

W03: zna rodzaje struktur społecznych, instytucji oraz norm i zasad w zakresie prawa karnego, w oparciu o które one funkcjonują w sferze determinowania, zapobiegania i zwalczania przestępczości (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

U01: potrafi posługiwać się systemem prawa polskiego, w szczególności prawa karnego, który dotyczy rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych (K_U04).

U02: potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych w zakresie prawa karnego(K_U06).

U03: potrafi sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych, a także podejmować czynności procesowe sprawach karnych (K_U07).

U04: potrafi komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii z zakresu prawa karnego (K_U09).

KOMPETENCJE

K01: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa karnego (K_K02).

K02: jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych, w szczególności w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na ćwiczeniach + kolokwium + przygotowanie wykładni wybranego artykułu z k.k.

OCENA KOŃCOWA – średnia z następujących ocen: kolokwium (0,5%) + ocena za aktywność (0,25%)+ wykładnia (0,25%)

Kolokwium składa się z 3 pytań otwartych (łącznie można zdobyć 15 pkt):

<9 pkt – 2

9 pkt – 3

10 pkt – 3,5

11 -12 pkt – 4

13 pkt – 4,5

14 -15 pkt – 5

Aktywność – rozwiązywanie kazusów, analiza orzecznictwa, dyskusja podczas zajęć

Zakres tematów:

1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne i przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przestępstwa przeciwko obronności.

3. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

5. Przestępstwa przeciwko środowisku.

6. Przestępstwo przeciwko wolności oraz przeciwko wolności sumienia i wyznania.

7. Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

8. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.

9. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

10. Przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

11. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

12. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

13. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.

14. Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu.

15. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji.

16. Przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

17. Przestępstwa przeciwko mieniu.

18. Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

19. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

20. Wybrane przestępstwa z części wojskowej Kodeksu karnego.

21. Wybrane przestępstwa pozakodeksowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 203
Agnieszka Kilińska-Pękacz 19/19 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 203
Agnieszka Kilińska-Pękacz 19/19 szczegóły
3 każdy piątek, 9:15 - 10:45, sala 203
Agnieszka Kilińska-Pękacz 20/20 szczegóły
5 każda środa, 7:30 - 9:00, sala 203
Agnieszka Kilińska-Pękacz 16/19 szczegóły
6 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 203
Agnieszka Kilińska-Pękacz 19/19 szczegóły
7 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 203
Agnieszka Kilińska-Pękacz 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.