Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura krajobrazu 1500-RDW-Z36AK-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Berleant A., 2005, Aesthetics and Environment: Variations on a Theme, Aldershot: Ashgate.
- Bourassa S., 1991, The Aesthetics of Landscape, London: Belhaven Press.
- Buczacki S., 1996, Krzewy ozdobne, Agencja Elipsa, W-wa.
- Carlson A., 2008, Nature and Landscape: An Introduction to Environmental Aesthetics, New York: Columbia University Press.
- Sanchez V. A., 2009: Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Wyd. TASCHEN.
- http://www.historiasztuki.com.pl/strony/007-01-00-HISTORIA-OGRODOW.html

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: Kwerenda i studium literatury; metody waloryzacyjne (eksponujące).

Literatura:

- Bell P., Baum A., Greene T., Fisher J., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

- Gołaszewska M., 1984, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, PWN, Warszawa.

- Kasińska L., Sieniawska-Kuras A., 2009: Architektura krajobrazu dla każdego, Wyd. KaBe, Krosno.

- Majdecki L., 2007: Historia ogrodów, t. 1: Od starożytności po barok, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

- Majdecki L., 2008: Historia ogrodów, t. 2: Od XVIII wieku do współczesności. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

- Porteous D. J., 1996, Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning, London: Routledge.

- Richling, A., Solon J., 2002, Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Richling A., Podstawy metodyczne oceny wizualnej atrakcyjności krajobrazu, GEA 2, Warszawa-Płock-Murzynowo.

- Zachariasz A., 2016, O architekturze krajobrazu, kompozycji krajobrazu i specjalistycznej terminologii – rozważania wprowadzające, [w:]

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 32, s. 11-30.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- W03 – rozumie znaczenie rewitalizacji założeń ogrodowych oraz ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem

zasad zrównoważonego rozwoju (K_W09).

Student w zakresie umiejętności:

- U01 – studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej, zwłaszcza z zakresu architektury krajobrazu, korzysta z internetowych baz

danych (K_U02);

- U04 – określić i ocenić wpływ czynników przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz politycznych przy formułowaniu i

rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu (K_U07);

- U05 - potrafi zaprojektować obiekt z zakresu architektury krajobrazu używając właściwych metod (K_U12).

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – stale aktualizuje swoją wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów badań z architektury krajobrazu, systematycznie

śledzi postęp naukowy; ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w rozwoju cywilizacyjnym (K_K01);

- K02 - rozumie potrzebę formułowania oraz przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji i opinii dotyczących

architektury krajobrazu (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Wartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia prezentacji multimedialnej oraz prac kameralnych.

Zakres tematów:

1. Podstawy kompozycji.

2. Rodzaje kompozycji w architekturze krajobrazu.

3. Podstawy rysunku odręcznego. Zasady perspektywy powietrznej.

4. Rysunek konturowy.

5. Rodzaje wizualizacji terenów zieleni: rzut z góry, przekrój, aksonometria, rysunek z perspektywą. Konstrukcja rysunku.

6. Charakterystyczne pokroje drzew, rysunek przekroju terenu – kompozycja z wybranych gatunków drzew.

7. Historia ogrodów: założenia starożytne, Dalekiego Wschodu, średniowiecze, renesansowe, barokowe.

8. Analiza przykładowych założeń ogrodowych: średniowiecznych, renesansowych, barokowych.

9. Historia ogrodów: XVIII – XX wiek

10. Analiza przykładowych założeń ogrodowych XVIII i XIX wiecznych.

11. Kształtowanie terenów zieleni miejskiej.

12. Współczesne tereny zieleni.

13. Rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

14. Projekt barokowych parterów ogrodowych z zastosowaniem gatunków charakterystycznych dla epoki.

15. Zasady projektowania terenów zieleni.

16. Rodzaje kompozycji. Projekt kompozycji przestrzennej z wybranych elementów.

17. Dobór gatunkowy z uwzględnieniem siedlisk.

18. Zbiorowiska roślinne, krąg zbiorowisk zastępczych.

19. Podstawy projektowania terenów zieleni.

20. Projekt małego ogrodu przydomowego z zastosowaniem siatki modułów.

21. Kształtowanie ogrodów wiejskich.

22. Projekt przedogródka wiejskiego z zastosowaniem wybranych gatunków roślin.

23. Kształtowanie panoram, metoda J. Bogdanowskiego.

24. Kształtowanie wnętrz krajobrazowych.

25. Ocena i ochrona środowiska wizualnego.

26. Metody waloryzacji środowiska przyrodniczego.

27. Kompozycja przestrzenna z masy papierowej.

28. Rysunek odręczny kompozycji.

29. Dysonans w krajobrazie.

30. Projekt rekonstrukcji wybranego terenu z zastosowaniem elementów roślinnych i architektonicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 12
Zbigniew Podgórski 13/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.