Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji 1500-TR11WTTR-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/badania-rynku-turystycz/prace-badawcze/

https://www.youtube.com/watch?v=CWKvVUc04bA

http://www.targi-turystyczne.pl/

Smoleńska O.,2009, Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku, Turystyka Kulturowa, nr 8, s. 31- 39.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Warsztat przy wykorzystaniu komputerów z dostępem do Internetu.
Literatura:

http://amusedobserver.com/maly-glosariusz-wspolczesnej-turystyki/

Lubowiecki-Vikuk A. P., Paczyńska-Jędrycka M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Rogowski M., 2016, Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego, „Turyzm”, 26/2 (https://czasopisma.uni.lodz.pl/turyzm/article/view/1685).

Smalec A., 2015, Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (nr 867) – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 40, s. 193-205,

Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), 2016, Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu turystyki i rekreacji (K_W01)

W_02 – student posiada wiedzę w zakresie najważniejszych problemów i procesów społeczno-gospodarczych i kulturowych mających wpływ na identyfikację współczesnych trendów zachodzących w turystyce i rekreacji (K_W02)

U_01 – wykazuje umiejętność selekcjonowania informacji dot. współczesnych tendencji w turystyce i rekreacji, w tym stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy (K_U01, K_U02)

K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy (K_K01, K_K02, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

1) Kolokwium zaliczeniowe weryfikujące osiągnięcie na wykładzie (przez studenta) efekty kształcenia dot. wiedzy,

2) obligatoryjny udział w dyskusji panelowej mającej charakter podsumowujący zajęcia (weryfikujący efekty kształcenia dot. wiedzy i umiejętności studenta),

3) aktywność podczas dyskusji.

Zakres tematów:

Wybrana tematyka zajęć i omawiane na wykładzie zagadnienia:

- multisensoryczne postrzeganie krajobrazu a nowe formy turystyki i rekreacji;

- propozycja wyjścia studialnego (teren Bydgoszczy) mającego na celu wskazanie miejsc wpisujących się w wielozmysłowy krajobraz dużego miasta,

- aspekty turystyki XXI wieku – nowe perspektywy – szanse i zagrożenia rozwoju różnych form turystyki,

- determinanty rozwoju współczesnych trendów turystyki i rekreacji na świecie oraz ich wpływ na powstawanie nowych tendencji,

- współczesne nowe formy turystyki (w tym turystyki w mieście) z przykładami; znaczenie powstawania sztucznych atrakcji turystycznych na nowe trendy w turystyce i rekreacji,

- questing, gry terenowe oraz geocaching, jako współczesne formy promowania walorów krajoznawczych obszaru,

- koncepcja "Turystyki 2.0" i Slow Tourism,

- obligatoryjny udział studentów w dyskusji panelowej dot. współczesnych tendencji w turystyce i rekreacji - podsumowanie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 24
Monika Kozłowska-Adamczak 34/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.