Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji 1500-TR11WTTR-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kruczek Z., 2008, Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja, Turystyka Kulturowa, nr 3, s. 29-40.

Pawłowska K., 2008, Ogród sensoryczny, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, t. XI, s. 143-152.

Rogowski M., 2016, Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego, „Turyzm”, 26/2 (https://czasopisma.uni.lodz.pl/turyzm/article/view/1685).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: przy wykorzystaniu komputerów z dostępem do Internetu
Literatura:

Lubowiecki-Vikuk A. P., Paczyńska-Jędrycka M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Smalec A., 2015, Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (nr 867) – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 40, s. 193-205.

Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna - podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W_02 – student posiada wiedzę w zakresie najważniejszych problemów i procesów społeczno-gospodarczych i kulturowych mających wpływ na identyfikację współczesnych trendów zachodzących w turystyce i rekreacji (K_W02)

W_03 – student posiada wiedzę w zakresie technik i narzędzi badawczych umożliwiających planowanie i przeprowadzanie badań dot. współczesnych tendencji i trendów panujących na rynku usług turystycznych (K_W03, K_W06)

U_01 – wykazuje umiejętność selekcjonowania informacji dot. współczesnych tendencji w turystyce i rekreacji, w tym stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy (K_U01, K_U02)

K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy (K_K01, K_K02, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

1. Komplet wykonanych zadań/ prac/ projektów z podziałem na omawiane tematy.

2. Aktywny udział w zajęciach i zaangażowanie w organizację oraz przeprowadzanie projektów.

3. Lista obecności (dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność).

Zakres tematów:

Studenci wykonują ćwiczenia pozwalające na praktyczne odzwierciedlenie poznawanych (w trakcie wykładu) podstaw teoretycznych. Jednocześnie ćwiczą umiejętność pracy w zespole. Wybrana tematyka zajęć i związane z nią prace to:

- udział studentów w plenerowej zabawie edukacyjnej obrazującej w jaki sposób człowiek (w tym turysta) doświadcza wszystkimi zmysłami multisensoryczność krajobrazu ---> następnie dyskusja,

- m.in. przy wykorzystaniu komputerów z dostępem do Internetu

przygotowanie projektu grupowego (wraz z proponowaną wizualizacją) ścieżki sensorycznej w parku przeznaczonej dla osób dorosłych/dojrzałych/starszych ---> następnie dyskusja,

- wyjście studialne do "Niewidzialnego domu" w Toruniu (opcjonalnie innego miejsca/obiektu znajdującego się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego) stanowiącego przykład sztucznej atrakcji turystycznej wpływającej na rozwój najnowszych form turystyki poznawczej,

- merytoryczne opracowanie questu (dot. wyprawy odkrywczej) dla młodzieży szkolnej w wieku 13-15 lat, a następnie przeprowadzenie stworzonej gry z uczniami Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy (klasa VIII).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 12
Anna Wójcik 17/17 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 12
Anna Wójcik 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.