Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań językoznawczych 1000-FP12MBJ-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Depo J., Poradnik licencjata: jak napisać pracę licencjacką? Zeszyt Naukowy 1, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie 2007, 76-87.
2. Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.
3. Kaczmarek T.T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005
4. Szupryczyńska M., Wstęp do językoznawstwa, Toruń 1988.
5. Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Warszawa 1967.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, pokaz multimedialny, praca z tekstem
Literatura:

1. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.

2. Encyklopedia języka polskiego (poprzednio: Encyklopedia wiedzy o języku polskim), red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991.

3. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2010.

4. Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1965.

5. Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską?, Łódź 2014.

6. Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003.

Metody i kryteria oceniania:

dwa kolokwia (wiedza z wykładów), pisemna praca zaliczeniowa (zredagowanie krótkiego tekstu z cytowaniami, odsyłaczami i przypisami):

na ocenę dostateczną – student odróżnia system językowy od tekstu, językoznawstwo synchroniczne od diachronicznego oraz wewnętrzne od zewnętrznego, zna strukturę (podsystemy) języka polskiego, zna słowniki języka polskiego, potrafi zredagować krótki tekst naukowy;

na ocenę dobrą – student odróżnia system językowy od tekstu i umie wyjaśnić dwuklasowość systemu językowego, odróżnia językoznawstwo synchroniczne od diachronicznego oraz wewnętrzne od zewnętrznego, zna strukturę (podsystemy) języka polskiego, zna środowiskowe odmiany polszczyzny, zna słowniki języka polskiego i umie je scharakteryzować, zna strukturę pracy dyplomowej, potrafi zredagować krótki tekst naukowy;

na ocenę bardzo dobrą – student odróżnia system językowy od tekstu, umie wyjaśnić pojęcia typu i okazu, umie wyjaśnić dwuklasowość systemu językowego, odróżnia językoznawstwo synchroniczne od diachronicznego oraz wewnętrzne od zewnętrznego, zna strukturę (podsystemy) języka polskiego, zna słowniki języka polskiego i zasoby elektroniczne przydatne do badań językoznawczych, umie je scharakteryzować, zna środowiskowe odmiany polszczyzny i style funkcjonalne, zna metodologię badań językoznawczych i strukturę pracy dyplomowej, potrafi bezbłędnie zredagować krótki tekst naukowy.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów z programem wykładów i warunkami zaliczenia (syllabus).

2. System językowy a tekst (langue – parole). Jednostki systemu i jednostki tekstu. Okaz i typ.

3. Język jako hierarchiczny system dwuklasowy. Gramatyka i słownik.

4. Językoznawstwo diachroniczne a synchroniczne, wewnętrzne a zewnętrzne.

5. Kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów 1-4.

6. Język polski wśród innych języków.

7. Struktura języka polskiego: morfologia, fleksja a derywacja, składnia.

8. Zróżnicowanie terytorialne i środowiskowe języka polskiego.

9. Style funkcjonalne języka polskiego.

10. Podstawy leksykologii. Leksykografia. Klasyfikacja słowników.

11. Kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów 6-10.

12. Metodologia badań językowych.

13. Struktura i konstrukcja pracy dyplomowej.

14. Redakcja pracy dyplomowej. Cytowania, odsyłacze i przypisy.

15. Omówienie wyników prac zaliczeniowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 10:45, sala 27
Andrzej Dyszak 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.