Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pilotaż i przewodnictwo 1500-TR-G24PP-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kruczek Z. (red.), 2009, Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków – wybrane fragmenty.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238),

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca z komputerami podłączonymi do Internetu; symulacja - oprowadzanie grupy w terenie, wyjście studialne.

Literatura:

- Kruczek Z., Bukowska A., 2016, Współczesne formy i techniki popularyzacji wiedzy krajoznawczej [w:] Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Warszawa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, s. 215-227.

- Kruczek Z. (red.), 2011, Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków.

- Nowak R., 2014, Znaczenie metodyki jako przedmiotu kształcenia kandydatów na pilotów wycieczek po deregulacji [w:] Z. Kruczek (red.), Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po deregulacji, Materiały z IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa, seria – monografie, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków – wybrane fragmenty do zajęć,

- „Efektywna komunikacja z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych” – materiały szkoleniowe w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/47.pdf.

Efekty uczenia się:

U_01 – student wykazuje umiejętność planowania, organizacji i prowadzenia imprez turystyczno-rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (z różnymi grupami społecznymi) w języku polskim oraz obcym [K_U05, K_U07, K_U08].

K_01 – student rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dlatego potrafi pracować z wycieczkami i innymi grupami jako pilot i przewodnik turystyczny oraz animator czy opiekun grupy [K_01, K_02, K_03].

Metody i kryteria oceniania:

1) kompletu wykonanych zadań domowych z podziałem na omawiane tematy, 2) listy obecności, 3) aktywności na zajęciach, 4) obligatoryjnego udziału w wycieczce zaliczeniowej sprawdzającej nabyte kompetencje pilota i przewodnika (realizacja przede wszystkim kompetencji dot. umiejętności).

Zakres tematów:

Studenci wykonują ćwiczenia pozwalające na praktyczne odzwierciedlenie poznawanych (w trakcie trwania wykładu) podstaw teoretycznych obejmujących podstawową problematykę z pilotażu i przewodnictwa. Studenci ćwiczą przede wszystkim umiejętność pracy w zespole. Wybrana tematyka zajęć i związane z nią prace:

- krótki warsztat interpersonalny wraz z autoprezentacją,

- analiza porównawcza materiałów i źródeł informacji krajoznawczej (w języku polskim i obcym), w tym analiza podstawowych aktów prawnych potrzebnych do pracy pilota i przewodnika wycieczek,

- wizyta studialna w Bydgoskiej Informacji Turystycznej celem pokazania dostępnych materiałów krajoznawczych przydatnych w pracy przewodnika wycieczek po mieście,

- samodzielne przygotowanie treści krajoznawczej (w języku polskim i obcym) i jej wykorzystanie w terenie,

- symulacja pracy przewodnika turystycznego po mieście Bydgoszczy przy zastosowaniu różnych technik prezentacji treści krajoznawczych (tj. wycieczka fabularyzowana i wycieczka tematyczna),

- wyjście studialne do wybranej placówki muzealnej (teren Bydgoszczy) celem poznania metodyki oprowadzania (przez przewodnika) turystów po obiektach zamkniętych,

- przygotowanie projektu zaliczeniowej wycieczki turystycznej wraz z kosztorysem i zaproponowaniem destynacji - grupa docelowa studenci, transfer turystów transportem kolejowym (opcjonalnie autokarowym),

- realizacja wycieczki zaliczeniowej w terenie – wykorzystując zdobytą wiedzę z pilotażu i przewodnictwa na wykładzie i praktyczne umiejętności na ćwiczeniach studenci realizują projekt wyjazdu studialnego (do wyboru 1 dniowego lub 2-dniowego) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub regionu ościennego; przy wykorzystaniu transportu kolejowego (opcjonalnie autokarowego) studenci realizują imprezę turystyczną, co pozwala określić: umiejętności logistyczne studentów i ich pracę w zespole, umiejętność prowadzenia grupy w terenie oraz zadbanie o bezpieczeństwo oprowadzanej grupy, przekazywanie informacji krajoznawczych o odwiedzanych miejscach i obiektach, umiejętność współpracy z różnymi podmiotami turystycznymi (np. obiektami muzealnymi).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 28
Monika Kozłowska-Adamczak 29/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.